Blog

News 1/2017

BEPS aneb co nás čeká a nemine

Jak jsme informovali v News č. 2/2016, vydala v roce 2015 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) konečný balíček zpráv k akčnímu programu Eroze daňového základu a přesouvání zisků (BEPS). Během roku 2016 probíhal legislativní proces v Evropské unii směřující k implementaci BEPS do unijního práva. Níže naleznete informace o některých dílčích konkrétních výsledcích tohoto procesu a jejich dopadu na povinnosti daňových subjektů v České republice.

Country-by-country reporting (CbCR)

Nejdále pokročila Evropská unie i Česká republika v opatření č. 13 BEPS upravující povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní. Směrnice Rady (EU) 2016/881 by měla být transponována do 5. června 2017. Vláda České republiky před koncem roku 2016 schválila odpovídající zákon, kterým by měly být povinnosti stanovené ve výše uvedené směrnici vtěleny do českého právního řádu.

Country-by-country reporting (CbCR, podle návrhu tuzemského zákona „zpráva podle zemí“) se bude týkat těch skupin podniků, jejichž celoskupinový konsolidovaný obrat za předcházející účetní období přesáhne 750 milionů eur. Prvním obdobím, za něž se bude CbCR předkládat, je rok 2016. Pokud tedy skupina podniků překročila zmíněnou hranici výše obratu v roce 2015, bude povinna vyhotovit CbCR za rok 2016, jejž předloží správci daně v průběhu
roku 2017.

Reportingu se budou účastnit všechny entity, které spadají do skupiny s povinností předkládat CbCR. V rámci CbCR bude nutno identifikovat tzv. skupinovou reportující entitu. Ta bude předkládat správci daně ve státě svého sídla informace o souhrnných finančních údajích celé skupiny i jednotlivých entit. Ostatní entity budou informovat své správce daně o skupinové reportující entitě. Dle předpokládaného časového harmonogramu by měl zákon nabýt účinnosti 1. července 2017. Termín pro podání ohlášení by pak připadl na 30. září 2017. Tiskopis pro podání ohlášení připraví ministerstvo financí v průběhu roku.

Daňová uznatelnost nákladových úroků

V polovině roku 2016 byla schválena Směrnice Rady (EU)  2016/1164 (Anti Tax-Avoidance Directive, ATAD), která taktéž reaguje na některá doporučení BEPS. Jde v podstatě o první pokus harmonizovat vnitrostátní přímé daně.

Směrnice obsahuje pět hlavních opatření, z nichž nejvýznamnější je úprava daňové znatelnosti nákladových úroků. Pravidlo stanovené směrnicí přikazuje testovat veškeré nákladové úroky hranicí 30 % EBITDA (zisku před zdaněním, úroky a odpisy). Současně však budou moci daňové subjekty neuplatněné nákladové úroky převést do následujících zdaňovacích období. Nové pravidlo upravující daňovou uznatelnost nákladových úroků by se nemělo vztahovat na finanční instituce a „průtokové“ půjčky.

Nová směrnice s sebou přináší nejasné a problematické definice. Například do testovaných úroků směrnice zahrnuje také úroky kapitalizované do vstupní ceny majetku či některé kurzové rozdíly (bez bližší specifikace). Tato definice s sebou přináší nejasnosti i možné implementační
komplikace, které se snad podaří zavčas vyjasnit, resp. odstranit.

Směrnice musí být implementována do právního řádu členských států Evropské unie do konce roku 2018. Pro harmonizaci českého právního řádu bude nutno provést novelizaci zákona o daních z příjmů. Ministerstvo financí by mělo návrh novely zveřejnit v průběhu roku 2017.