Právní poradenství

Právní služby

Poskytujeme právní služby zejména v následujících oblastech:

Korporátní agenda

 • Zakládání společností a zajišťování všech změn ve společnostech
 • Zřizování poboček a odštěpných závodů tuzemských i zahraničních osob
 • Poradenství ve věcech správy a běžného chodu společnosti
 • Organizování a příprava valných hromad a zasedání ostatních orgánů společnosti
 • Zastupování společníků (akcionářů) a dalších osob na valných hromadách společnosti
 • Navrhování vhodných vnitropodnikových struktur v rámci koncernu
 • Zajišťování úprav zakladatelských listin a stanov společnosti, jmenování a odvolání členů orgánů společnosti, příprava smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
 • Zastupování před obchodními rejstříky
 • Zajištění všech činností v rámci likvidace společností

Fúze a akvizice

 • Zajištění nabytí a prodeje majetkových účastí ve společnostech
 • Zajištění všech druhů obchodních transakcí
 • Realizace všech druhů přeměn obchodních společností
 • Provádění právních auditů (due diligence) společností
 • Podpora při jednání s bankami o poskytnutí investičních úvěrů
 • Posouzení transakcí z hlediska ochrany hospodářské soutěže

Smluvní agenda

 • Příprava a zpracování smluvní dokumentace všech typů v podnikatelské i nepodnikatelské sféře
 • Právní posouzení návrhů smluvní dokumentace a vyjednávání o jejím znění
 • Uplatňování nároků z odpovědnosti za způsobenou újmu/škodu, z odpovědnosti za vady díla či zboží, z bezdůvodného obohacení
 • Právní rozbory

Právo nemovitostí

 • Právní servis v oblasti výstavby nemovitostí, včetně zastupování ve stavebním řízení
 • Provádění právních auditů nemovitostí (due diligence) určených ke koupi
 • Právní servis v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí (včetně spolupráce s notáři při zajišťování úschov a vypořádání kupní ceny)
 • Právní servis v oblasti zatížení nemovitostí (věcná břemena, zástavní práva)
 • Zastupování před katastrálními úřady
 • Řešení vztahů mezi spoluvlastníky
 • Právní podpora developerských projektů
 • Právní servis při řešení nájemních vztahů

Pracovní právo

 • Poradenství při vzniku, změně a rozvázání pracovního poměru (příprava pracovní smlouvy, výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru a dalších pracovněprávních dokumentů)
 • Poradenství týkající se dohod mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • Analýza pracovněprávních vztahů, právní rozbory a stanoviska
 • Revize pracovněprávních dokumentů, monitoring legislativy
 • Pracovněprávní audity (due diligence)
 • Poradenství při přípravě vnitřních pracovněprávních předpisů zaměstnavatele, pracovních řádů a dalších pracovněprávních dokumentů
 • Hromadné propouštění zaměstnanců a poradenství v souvislosti s ukončením činnosti společnosti
 • Poradenství týkající se agenturního zaměstnávání
 • Řešení otázek při zaměstnávání cizinců
 • Zastupování při pracovněprávních sporech

Insolvence

 • Poradenství při řešení hrozícího úpadku i v průběhu insolvenčního řízení
 • Zastupování dlužníků i věřitelů v rámci všech fází insolvenčního řízení
 • Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy
 • Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Právo duševního vlastnictví

 • Poradenství v oblasti práva autorského a práv související s právem autorským
 • Poradenství v oblasti práv k ochranným známkám a průmyslovým vzorům (registrace, správa a převod národních i mezinárodních ochranných známek)
 • Poradenství v oblasti práv k patentům a vynálezům
 • Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • Komplexní právní servis při přípravě licenčních smluv
 • Poradenství v oblasti nekalé soutěže
 • Poradenství v oblasti know-how a obchodního tajemství
 • Zastupování při uplatňování nároků z porušení práv duševního vlastnictví

Správní právo

 • Právní zastoupení v oblasti správního řízení, v řízení před finančními úřady, celními úřady, stavebními úřady, katastrálními úřady, ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy
 • Zastupování v řízeních ke správním deliktům a v přestupkových řízeních
 • Zastupování ve statusových věcech (např. řízeních cizinců o povolení k pobytu a povolení k zaměstnání)
 • Uplatňování práv v oblasti správního soudnictví v rámci žalob proti rozhodnutím orgánů veřejné správy
 • Komplexní poradenství v rámci ochrany osobních údajů
 • Komplexní poradenství v rámci energetického práva (např. zajišťování energetických licencí, příprava energetických projektů)

Litigace

 • Zastupování před soudy všech stupňů v ČR
 • Zajištění všech právních úkonů nutných k uplatnění všech druhů pohledávek u soudu
 • Zastupování v rozhodčím řízení (včetně mezinárodní arbitráže)
 • Právní podpora při jednání o mimosoudním řešení sporů