Blog

News 2/2017

Příjmy a jejich zdanění v roce 2017

Rok 2017 je již v plném proudu, přesto bychom rádi připomněli některé změny týkající se zdanění příjmů, které nabyly účinnosti právě počátkem roku 2017. Mnohé z nich byly dle tradice schváleny těsně před koncem roku 2016.

1. Daň z příjmů fyzických osob

V oblasti daně z příjmů fyzických osob došlo k několika pozitivním změnám. Lze jen doufat, že v nastaveném trendu bude zákonodárce pokračovat i nadále.

Přiznání k dani z příjmů zaměstnanců

Zaměstnanci, kteří si nenechávají vypracovat roční zúčtování svými zaměstnavateli, mohou využít zjednodušeného formuláře pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Ti, kdo chtějí této možnosti využít, smějí mít příjmy pouze ze závislé činnosti, a to i od více
zaměstnavatelů. Přiznání sestává pouze ze 2 stránek. V rámci přiznání je možno uplatnit nezdanitelné části základu daně i daňové slevy.

Daňové zvýhodnění na děti

V roce 2017 se opět zvyšuje daňová sleva na druhé a třetí dítě. Níže je uvedeno porovnání ročních výší slev na děti, jak se vyvíjely v jednotlivých letech:

Počet dětí / rok 2014 2015 2016 2017
1. dítě 13 404 13 404 13 404 13 404
2. dítě 13 404 15 804 17 004 19 404
3. dítě 13 404 17 004 20 604 24 204

2. Daň z příjmů právnických osob

Zdanění příjmů právnických osob nedoznalo žádných významnějších změn. Úpravy se vztahovaly převážně k odepisování dlouhodobého majetku.

Odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem

V případě přenechání věci k užití jinému subjektu z důvodu podnájmu či cese nájemní smlouvy by měl mít možnost odepisovat technické zhodnocení nový nájemce. Dle předchozí právní úpravy to nebylo možné. Pronajímatel byl povinen účtovat o neodepsané části technického zhodnocení jako o zdanitelném výnosu při jakékoliv změně v osobě ekonomického uživatele. Nově by měl tuto povinnost až při ukončení nájemního vztahu.

Doba odpisování nehmotného majetku

Nově jsou doby odpisování dlouhodobého nehmotného majetku stanoveny jako minimální. Poplatník daně se může v okamžiku zařazení nového dlouhodobého nehmotného majetku rozhodnout, že bude daný majetek odepisovat déle. Toto ustanovení platí pouze pro nově zařazený majetek po účinnosti zákona. Současně platí i nadále, že není možno na rozdíl od dlouhodobého hmotného majetku přerušit odepisování dlouhodobého nehmotného majetku.

3. Změna bankovních účtů u zdravotních pojišťoven

Rádi bychom připomněli, že zdravotní pojišťovny byly povinny nejpozději do 10. února 2017 zrušit své účty u  komerčních bank a nahradit je bankovními účty u České národní banky. Ke změně došlo z důvodu přijetí novely zákona o rozpočtových pravidlech, která vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 128/2016.