Blog

News 8/2020

Daňové úlevy v souvislosti s koronavirem

Rádi bychom Vás stručně seznámili s nejnovějšími daňovými opatřeními, jež mají zmírnit negativní účinky pandemie koronaviru Covid-19.

Pro úplnost dodáváme, že předchozím opatřením jsme věnovali News 2/2020 a News 5/2020.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Nárok na kompenzační bonus má osoba, která vykonává vlastním jménem samostatnou výdělečnou činnost, nebo je tzv. spolupracující osobou.

Hlavní podmínky pro získání kompenzačního bonusu jsou následující:

  1. OSVČ nemohla činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření vlády.
  2. Vykonávaná činnost nebo spolupráce je činností hlavní. Je-li činností vedlejší, nesmí být OSVČ současně zaměstnancem.
  3. OSVČ byla aktivní k 12. březnu 2020.

Maximální částka bonusu je 25 000 Kč za období od 12. března do 30. dubna 2020, tedy 500 Kč za každý den. Splnění podmínek se dokládá čestným prohlášením. Propadná lhůta pro podání žádosti uplyne 29. června 2020.

Prominutí DPH při bezúplatném poskytnutí vybraného zboží

Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí DPH při bezúplatném poskytnutí zboží, které se využije v boji proti šíření koronaviru. Jedná se například o testovací soupravy COVID-19, ochranné pomůcky (roušky, brýle, obličejové štíty, rukavice), plicní ventilátory nebo dezinfekční prostředky. Úplný přehled je uveden v příslušném rozhodnutí, jež bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2020.

Poskytovatelům je současně zachován nárok na odpočet DPH z příslušných přijatých zdanitelných plnění.

Prominutí se aplikuje zpětně od 12. března 2020 do dne ukončení nouzového stavu.

Prominutí DPH při poskytnutí bezúplatného plnění vybraným subjektům

Ministerstvo financí dále rozhodlo o prominutí DPH při poskytnutí bezúplatného plnění vybraným subjektům. Toto prominutí není vázáno na předmět, nýbrž na příjemce daru (bezúplatného plnění).

Prominutí se tedy vztahuje na bezúplatné dodání jakéhokoliv zboží nebo poskytnutí jakékoliv služby pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády ČR a zařízení sociálních služeb.

Taktéž toto prominutí DPH lze využít zpětně od 12. března 2020 do dne skončení nouzového stavu.

Podle pokynu Generálního finančního ředitelství nejsou plátci DPH, kteří prominutí DPH uplatní, povinni správci daně prokazovat souvislost bezúplatného dodání zboží nebo poskytnutí služby s opatřeními proti šíření koronaviru.

Současně mají zachován nárok na odpočet DPH z příslušných přijatých zdanitelných plnění.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Plošně se promíjí pokuta za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, má-li být podáno ve lhůtě od 31. března do 31. července 2020. Podmínkou je, že daňové přiznání bude podáno do 31. srpna 2020. Současně se plošně promíjí úrok z prodlení, bude-li příslušná daň uhrazena do 31. srpna 2020. Ministerstvo financí dokonce uvažuje o úplném zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Daň silniční

Obdobně se plošně promíjí úrok z prodlení u záloh na silniční daň splatných do 15. dubna 2020 a 15. července 2020, dojde-li k jejich úhradě do 15. října 2020.

Neváhejte se na nás prosím obrátit v případě nejasností nebo dalších dotazů.

Tým WTS Alfery