Blog

News 2/2020

DAŇOVÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Milí čtenáři,

rádi bychom Vás stručně seznámili s vládními opatřeními, která mají zmírnit negativní dopady pandemie koronaviru Covid-19 v oblastí daní.

Daň z příjmů

U daně z příjmů dochází k faktickému prodloužení lhůty pro podání přiznání pro všechny fyzické i právnické osoby do 1. července 2020 bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Technicky bude toto prodloužení realizováno plošným prominutím sankcí spojených s pozdním podáním přiznání a úhradou daně. Podmínkou bude úhrada daně do 1. července 2020.

Včasná podání před 1. červencem 2020 budou posuzována tak, jako by k posunu nedošlo. To je důležité pro účely stanovení záloh nebo pro běh lhůty pro vrácení přeplatku na dani.

Na uvedené opatření by mělo navazovat odložení termínu rovněž pro podání, jež se týkají sociálního a zdravotního pojištění. Zde dosud nejsou známy podrobnosti.

DPH

Ohledně DPH se s plošným prodloužením lhůty pro podání daňových tvrzení ani s odkladem úhrady daně nepočítá.

Bylo schváleno pouze prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly, resp. vzniknou v období od 1. března do 31. července 2020. Již dříve bylo možné se jednou za rok opozdit, nyní tedy finanční správa promine pokuty dvě. Ovšem pouze ty základní, ve výši 1 000 Kč.

Bude ale možné podat individuální žádost o prominutí dalších pokut za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 až 50 tis. Kč, a to pro období od 1. března do 31. července. V žádosti bude třeba specifikovat spojitost s koronavirem.

Individuální promíjení sankcí

Rovněž další sankce (úroky z prodlení a pokuty za opožděná podání ostatních daňových tvrzení) budou promíjeny na základě individuálních žádostí.

Problémy s cash-flow

Při nedostatku peněžních prostředků na úhradu daně lze požádat o posečkání úhrady daně a rozložení úhrady daně na splátky. Stejně tak je možné požádat o snížení záloh na daň z příjmů splatných v březnu a později. Žádosti budou posuzovány s přihlédnutím k aktuální situaci.

Plošné prominutí správního poplatku

Uvedené prominutí se bude týkat správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Výzvy správce daně

Ve výzvách by měl správce daně stanovit lhůtu alespoň 15 dnů. Dosud byla běžná také lhůta pouhých osmi dnů.

Rádi Vám pomůžeme při formulaci žádostí a dalších podání. 

Rovněž se na nás neváhejte obrátit v případě nejasností nebo dotazů.

Tým WTS Alfery