Blog

News 5/2018

Daňový balíček 2019

Parné léto láká spíše k odpočinku než velké aktivitě, a proto se média obvykle potýkají s okurkovou sezónou. Na tu si my v daních ale stěžovat nemůžeme. Vláda totiž v červnu přijala soubor novel daňových zákonů, tradičně již nazývaný daňový balíček. Ten obsahuje zejména novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu a měl by projít standardním legislativním procesem do konce roku 2018.

Novela zákona o daních z příjmů ATAD

K nejvýraznějším změnám dochází v oblasti zákona o daních z příjmů, kde je v souvislosti s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) navrhováno několik opatření proti daňovým únikům.

Jedná se zejména následující změny postihující hlavně velké korporace:

  • Omezení odečitatelnosti výpůjčních nákladů (úroky aj.) od základu daně limitem 80 mil. Kč nebo 30 % EBITDA, a to pro spojené i nespojené osoby. Tradiční test nízké kapitalizace zůstane i nadále zachován.
  • Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí (tzv. exit tax), kdy bude přesouvaný majetek při změně daňového domicilu zdaněn jako by šlo o jeho prodej.
  • Zdanění zahraničních společností ovládaných českou osobou (tzv. CFC pravidla)
  • Pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů.

Jelikož uvedené změny musí být implementovány do českého právního řádu do konce roku 2018, lze očekávat, že se Sněmovna bude snažit navržené termíny účinnosti stihnout.

Další oznamování osvobozených příjmů

Změny se dotknou také korporací, jež do zahraničí vyplácí podíly na zisku, licence, úroky či další příjmy, které dle tuzemské legislativy podléhají srážkové dani, ale jsou např. dle bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění od daně osvobozeny.

Nově se tyto osvobozené výplaty budou měsíčně oznamovat správci daně, pokud vůči jednomu nerezidentovi překročí 100 tis. Kč měsíčně. V některých případech bude možné požádat o zproštění oznamovací povinnosti.

Fyzické osoby

Pro úplnost dodáváme, že původně navržené změny týkající se zdanění fyzických osob nebyly přijaty. I nadále tedy zůstává v platnosti koncept superhrubé mzdy, jednotná sazba daně ve výši 15% a solidární zvýšení daně.

Novela zákona o DPH

Daňový balíček se dotýká také zákona o DPH, do kterého je implementována evropská směrnice upravující správu e-commerce a voucherů či stanovení základu daně při platbách virtuální měnou (např. bitcoin).

Novela by měla dále stanovit podrobnější pravidla pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši, rozšířit možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce nebo upravit problematiku pokut v souvislosti s kontrolním hlášením.

Novela daňového řádu

Ministerstvo v rámci daňového balíčku navrhuje explicitně do daňového řádu doplnit zákaz zneužití práva. S touto zásadou se doposud pracovalo jen na základě judikatury českých soudů, neboť v daňových předpisech nebyla výslovně uvedena.

O zneužití práva se bude jednat v situaci, kdy pro danou transakci neexistují řádné ekonomické důvody, neboť jejím hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je získání daňové nebo jiné výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu. Důkazní břemeno ohledně neexistence ekonomických důvodů transakce by mělo ležet na správci daně.