Blog

News 3/2019

Evidence skutečných majitelů

V minulém a předminulém roce jsme několikrát informovali (mj. v našich News č. 17/2017 či 9/2018) o zřízení tzv. evidence skutečných majitelů a o nové povinnosti, která dopadá na všechny právnické osoby a svěřenské fondy a která jim ukládá zapsat svého skutečného majitele do nově zřízené evidence. Kdo je skutečným majitelem přitom definuje zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon).

Lhůta pro splnění této povinnosti uplynula pro obchodní společnosti již 1. ledna 2019.

Uplynulé měsíce přinesly několik indicií, jakým způsobem se s nesplněním této povinnosti vypořádávají tzv. povinné osoby – zejména pak banky. Těm AML zákon ukládá povinnost zkoumat u jejich klientů zápisy v evidenci skutečných majitelů. V případě nesrovnalostí v zápisu či dokonce jeho absence, jsou povinny vůči svým klientům vyvodit zákonem stanovené důsledky, v krajním případě ukončit s klientem další spolupráci.

Přinejmenším některé banky své povinnosti striktně plní a v některých případech neváhají svým klientům vypovídat smlouvy o vedení účtů.

Uvedená problematika se netýká pouze bank, ale i jiných povinných osob, jako například finančních institucí – pojišťoven či leasingových společností, ale i některých poradců. Avšak banka bývá první institucí, která u typického klienta tuto problematiku řeší. Vzhledem k faktické nutnosti vedení bankovních účtů a zajištění dalších bankovních produktů bývá pak jednostranné ukončení spolupráce ze strany banky pro klienty velmi citelné. Náklady vyvolané takovou situací se mohou vyšplhat do značné výše.

Nelze proto než doporučit, aby každá právnická osoba, která tak doposud neučinila, nechala údaje o svém skutečném majiteli do evidence zapsat a nadále údaje aktivně zkoumala a v případě změn zápis aktualizovala.

Ohledně správného postupu při zápisu a ohledně dalších nutných kroků jsme připraveni Vám poskytnout naše poradenství.