Blog

News 9/2018

Evidence skutečných majitelů

Evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby (dále jen „evidence skutečných majitelů“) má za sebou již téměř jeden rok fungování. Jak jsme Vás informovali již v listopadu loňského roku v našich News s číslem 17/2017, byla zavedena evidence skutečných majitelů, do níž právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku (např. obchodního) a svěřenské fondy musejí nechat zapsat svého skutečného majitele, kterým se rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon).

Lhůta stanovená zákonem pro provedení zápisu do evidence skutečných majitelů uplyne pro obchodní společnosti již 1. ledna 2019.

Do tohoto data by tedy příslušné právnické osoby měly nechat zapsat svého skutečného majitele a doložit k tomu doklady, které potvrzují jeho totožnost a dokládají, že je skutečným majitelem. Zjištění, která osoba je skutečným majitelem a které doklady o totožnosti a jeho postavení budou předloženy při zápisu do evidence skutečných majitelů, je třeba provést v souladu s ustanoveními AML zákona. Zejména u právnických osob se skutečnými majiteli v zahraničí anebo se složitou vlastnickou strukturou může být takové posouzení relativně časově náročné.

Zapsané údaje o skutečných majitelích je i po zápisu nutné průběžně aktualizovat. Po změně skutečného majitele či změně jeho údajů musí být návrh na zápis učiněn bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

Provedením prvního zápisu do evidence skutečných majitelů ve lhůtě do konce letošního roku tedy povinnosti právnických osob spojené se skutečnými majiteli zdaleka nekončí.

Právnické osoby jsou přitom dle AML zákona povinny aktivně vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je taková osoba za skutečného majitele považována. Tato povinnost průběžného zjišťování vlastního skutečného majitele platí bez ohledu na to, zda již byl zápis v evidenci skutečných majitelů proveden nebo ne.

S ohledem na výše uvedené, zejména pak na blížící se konec zákonné lhůty pro provedení zápisu do evidence skutečných majitelů, lze obchodním společnostem, kterých se evidence skutečných majitelů týká a které tak doposud neučinily, doporučit brzké provedení zápisu do evidence skutečných majitelů.

Ohledně postupu zápisu a s tím spojených nutných kroků jsme připraveni Vám poskytnout bližší informace a poradenství.