Blog

News 17/2017

Evidence skutečných majitelů

Od začátku příštího roku čeká všechny právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících, zejména pak obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku, nová povinnost. S účinností od 1. ledna 2018 se zavádí tzv. evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby (zkráceně jen „evidence skutečných majitelů“).

Zavedení této nové evidence vychází ze stále se zpřísňujících pravidel proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu upravených nyní na evropské úrovni ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu. V rámci implementace této směrnice se v České republice zavádí mimo jiné právě evidence skutečných majitelů. Vedle toho se nově vznikne například též evidence svěřenských fondů, které doposud evidovány nebyly.

Kdo je považován za skutečného majitele?

Definici skutečného majitele nalezneme v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Pro obchodní korporace (např. společnosti s ručením omezeným) se pak má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba:

 • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %;
 • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě;
 • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, nemá-li obchodní korporace skutečného majitele nebo jej nelze určit podle předchozích bodů.

Obdobně jsou i pro ostatní typy právnických osob (např. spolky, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek či nadace a svěřenské fondy) jsou stanovena konkrétnější pravidla, jak skutečného majitele určit.

Jaké údaje budou zapisovány?

Evidence skutečných majitelů bude z praktických důvodů vedena rejstříkovými soudy, přičemž samotná právní úprava evidence je obsažena v zákoně č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Do evidence skutečných majitelů se budou zapisovat následující údaje o skutečném majiteli:

 • jméno a adresa místa pobytu (popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu);
 • datum narození a rodné číslo (bylo-li mu přiděleno);
 • státní příslušnost;
 • údajů o skutečnosti, která zakládá jeho postavení jakožto skutečného majitele, tedy (1.) údaj o podílu na hlasovacích právech (pokud se postavení zakládá na přímé účasti v právnické osoba) nebo (2.) údaj o podílu na rozdělovaných prostředcích (zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem), anebo (3.) údaj o jiné skutečnosti (pokud je jeho postavení skutečného majitele založeno jinak.

Kdo bude mít k údajům v evidenci přístup?

Evidence skutečných majitelů nebude veřejně přístupná, jako je tomu u veřejných rejstříků. Údaje o skutečném majiteli se nebudou poskytovat na výpisech z rejstříků.

Údaje o skutečném majiteli budou přístupné dálkovým přístupem pouze vybraným subjektům, jako např.:

 • soudu pro účely soudního řízení;
 • orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,
 • správci daně,
 • zpravodajským službám,
 • Finančnímu analytickému úřadu,
 • České národní bance,
 • povinné osobě dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta,
 • poskytovateli veřejné podpory a dalším.

Dálkový přístup bude umožněn tak, aby bylo možné vždy identifikovat konkrétní fyzické osoby, které do evidence skutečných majitelů budou přistupovat.

Kdy vznikne povinnost provést zápis do evidence?

Každá právnická osoba má dle současné právní úpravy povinnost interně vést aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele a údaje o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele, či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. Tato povinnost trvá po dobu, po kterou je dotyčná osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

Od 1. ledna 2018 bude každá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku a svěřenský fond mít povinnost nejenom vést a zjišťovat aktuální údaje o svém skutečném majiteli, ale také podat návrh na zápis těchto údajů do evidence skutečných majitelů.

Návrh bude podáván na příslušném formuláři a budou k němu muset být přiloženy listiny, jimiž mají být doloženy údaje o skutečném majiteli. O jaké konkrétní listiny by se mělo jednat, však není zákonem stanoveno. Zápis údajů bude podléhat soudnímu poplatku ve výši 1.000 Kč, avšak osoby zapsané do veřejného rejstříku před 1. lednem 2018 budou od poplatku po dobu 1 roku osvobozeny.

Návrh na zápis bude muset být učiněn bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti, tedy od okamžiku, kdy určitá fyzická osoba naplní znaky dle definice skutečného majitele. Návrh bude podávat osoba, která je oprávněna podat návrh na zápis od veřejného rejstříku, tedy v zásadě osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, např. konkrétní společnost ručením omezeným.

V případě Vašeho zájmu nás v souvislosti s provedením zápisu do evidence skutečných vlastníků neváhejte kontaktovat.