Blog

News 14/2020

Liberační balíček III

Vážení čtenáři,
Ještě před tím, než se rozjedete na zasloužené dovolené, rádi bychom Vás informovali o posledním vývoji daňových úlev přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19.

Vláda schválila další liberační balíček, který navazuje na předchozí daňové úlevy, jejichž použití prodlužuje či rozšiřuje. Jde zejména o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků

Opatření zahrnují zejména:

 • Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů právnických i fyzických osob do 18. 8. 2020 s výjimkou poplatníků spadajících pod Specializovaný finanční úřad (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
 • Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu fyzické osoby do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
 • Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením). Vzhledem k připravovanému zrušení této daně zpětně již pro rok 2020, nebude tato daň pravděpodobně vůbec placena.
 • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků (roušky, respirátory, dezinfekční prostředky aj.), u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
 • Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s Covid-19.
 • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
 • Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.

Daňový protikrizový balíček

Dne 30. června 2020 byl ve Sbírce zákonů ČR zveřejněn tzv. protikrizový balíček, jehož opatření vstoupila v platnost dne 1.7.2020. Pojďme se podívat, jaké úlevy podnikatelům a firmám přináší.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Významnou součástí protikrizového balíčku je zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty, tzv. loss carryback, o kterém jsme Vás již informovali v našich News 5/2020. Nově budou moci fyzické i právnické osoby ztrátu umořit i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla.
Upozorňujeme, že při zpětném uplatnění daňové ztráty se prodlužuje lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém byl základ daně snížen o daňovou ztrátu.

Přesun do nižší sazby DPH

Protikrizový balíček přesouvá vybrané služby z první snížené sazby DPH (15 %) do druhé snížené sazby DPH (10 %). Jedná se o:

 • poskytnutí ubytovacích služeb;
 • oprávnění vstupu na sportovní a kulturní akce, do muzeí, botanických zahrad, zoo, přírodních rezervací a národních parků;
 • využívání sportovních zařízení ke sportovním činnostem;
 • služby tureckých lázní, saun a vybraných obdobných zařízení;
 • osobní dopravu lyžařskými vleky.

Druhou sníženou sazbu je ve výše uvedených případech možno uplatnit od 1.7.2020.

Silniční daň

Silniční daň u nákladních aut s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny se sníží o 25 %, a to zpětně již od počátku roku 2020. Toto opatření se projeví také zpětným snížením záloh, které mají být na daň v letošním roce zaplaceny.

Pokud poplatníci daně nevyužili tzv. generálního pardonu, kterým se odložila povinnost platit zálohy na silniční dani, a zaplatili zálohu v původní výši, použije se rozdíl mezi jejich starou a novou výší k zaplacení zbývajících záloh v roce 2020.

Širší možnost osvobození od daně z nemovitých věcí

Doposud mohly obce osvobozovat od daně z nemovitých věcí jen nemovitosti postižené živelní pohromou (např. povodeň, vichřice, extrémní sucho). Nově přibyla možnost osvobození v případě pandemií, krizových opatření podle krizového zákona nebo průmyslových havárií.

Toto osvobození je možné uskutečnit i zpětně. Osvobozené nemovité věci musí totiž obec vymezit v obecně závazné vyhlášce účinné do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné události došlo. Poplatníci si pak osvobození uplatní formou řádného nebo dodatečného daňového přiznání.

V případě konkrétních dotazů se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici.

Tým WTS Alfery