Blog

News 13/2020

Podpora podnikatelů „Covid-Nájemné“

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v těchto dnech zveřejnilo Výzvu z programu „COVID – Nájemné (dále jen „program“), která se opírá o usnesení vlády ČR č. 550 ze dne 18. 5. 2020 spolu s ustanoveními Rozpočtových pravidel.

Chceme Vás ve stručném, zjednodušeném textu seznámit s hlavními body této podpory.

1) Účel programu

Cílem Výzvy je poskytnutí podpory podnikatelům, kteří provozují maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytují služby v provozovnách, které byly v souladu s opatřeními vlády ČR uzavřeny a provozovatelé tak nemohli vytvářet odpovídající zisk.

Podpora pak spočívá v částečné úhradě nájemného v rozhodném období, které je stanoveno rozmezím 1. 4.–30. 6. 2020, přičemž rozhodným nájemným se myslí souhrnná výše nájemného (před slevou) stanoveného nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 13. 3. 2020.

2) Suma

Celková částka spojená s touto výzvou dosahuje částky 5 miliard Kč a MPO se vyhrazuje právo nerozdělit všechny tyto finanční prostředky.

3) Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.) nebo obdobným způsobem a provozovna není v jeho vlastnictví. Program se nevztahuje na podnikatele, který pouze provozovnu pronajímá. Další podmínkou je, že provozovna nesměla v důsledku mimořádných opatření vlády ČR provádět prodej zboží nebo poskytovat služby, a to aspoň v části období mezi 13. 3.–30. 6. 2020. Pronajímatel a nájemce, nesmějí být spřízněnými osobami, tj. nejsou osobami blízkými, ovládanými nebo ovládajícími nebo osobami jednajícími ve shodě. Nemohou být také osobami uplatňujícími podstatný vliv nebo osobami, které jsou součástí konsolidačního celku (koncern). Nesmí být také v prodlení s platbou svých závazků vůči vybraným institucím nebo projektům EU. Výzva se také netýká žadatele, který vyčerpal do maximální výše podporu na podkladě komise EU.

4) Forma podpory

Podpora je poskytována ve formě dotace na rozhodné nájemné.

5) Podmínky a výše podpory pro provozovny v nestátním objektu a státním objektu

První podmínkou je, že pronajímatel musí poskytnout nájemci slevu nejméně 30 % dle nájemní smlouvy respektive jejího dodatku, které musí být uzavřeny ještě před podáním žádosti o podporu. Dále je podmínkou uhrazení 50% rozhodného nájemného nebo došlo-li k odložení nájemného, je první část této věty splněna. Výše podpory na rozhodné nájemné činí maximálně 50% rozhodného nájemného.

U provozovny ve státním objektu není poskytována sleva pronajímatelem 30 %. Nájemce musí uhradit nejméně 80 % rozhodného nájemného. Výše podpory činí 80 % rozhodného nájemného.

6) Ostatní podmínky

Způsobilé výdaje nesmí přesáhnout výši původního nájemného před 13. 3. 2020. Pokud bylo nájemné stanoveno v jiné měně, použije se pro určení výše v Kč kurs ČNB ke dni vystavení daňového dokladu. Příjemce podpory je povinen veškerou dokumentaci archivovat 10 let od vydání rozhodnutí a v téže době kdykoliv předložit tuto dokumentaci příslušným kontrolním orgánům. Poskytovatel může podmínky změnit a tuto změnu uveřejní na svém webu. Podpora se poskytuje od vyhlášení Výzvy nejpozději do 31. 12. 2020. Na poskytnutí podpory není právní nárok a nelze proto proti zamítavému rozhodnutí podat opravný prostředek. Při uvedení nepravdivých údajů se žadatel vystavuje možnému trestnímu stíhání.

7) Lhůta pro podání žádosti je od 26. 6. do 30. 9. 2020

Povinné přílohy: čestná prohlášení, potvrzení plateb nájemného za leden a únor 2020.

8) Způsob podávání žádosti

Žádost se podává prostřednictvím Systému dostupného na webu: www.mpo.cz. Do Systému je nutné se zaregistrovat. Po dokončení registrace potřebuje žadatel funkční emailovou schránku a eldentitu (NIA). Registrace zprostředkovatelů probíhá nepřímo přes již registrované žadatele.

9) Řízení o poskytnutí podpory

MPO postupuje podle § 14 a následujících rozpočtových pravidel a účastníkem řízení je pouze žadatel.

10) Vady žádosti

Žadatelé budou vyzývání k odstranění vad, netýká se to však neodstranitelných vad. Odstranění vad je možné pouze dvakrát. Vada pro odstranění činí 14 dní od doručení výzvy k jejímu odstranění. Nebyla-li vada odstraněna MPO řízení zastaví. MPO může kdykoliv během řízení vyzvat žadatele k doplnění žádosti a poskytne mu k tomu lhůtu.

11) Za žadatele nemůže vstoupit do řízení jeho právní nástupce.

12) Kontrola využití podpory

MPO bude provádět podle zákona o kontrole veřejnoprávní kontroly, přičemž příjemce podpory je povinen předložit příslušné doklady.

Cesta k poskytnutí podpory má tyto stupně (zjednodušeno):

  1. Jste podnikatel, kterému bylo na základě vládních nařízení zakázáno v jeho provozovně poskytování služeb (pokud ANO)
  2. Máte tuto provozovnu v úplatném nájmu (pokud ANO)
  3. Byla nájemní smlouva uzavřena před 13. 3. 2020 (pokud ANO)
  4. Jste v nestátním objektu /státní objekt má odlišná pravidla/ (pokud ANO)
  5. Máte nárok na dotaci 50 % nájemného, ale musíte splňovat následující podmínky:
  6. Nejste s pronajímatelem spřízněná osoba a pronajímatel je nestátní subjekt
  7. Pronajímatel musí poskytnout 30% slevu z nájemného, uhradit aspoň 50 % původní výše nájmu.

V případě konkrétních dotazů se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici.

Tým WTS Alfery