Blog

News 15/2020

DAC 6? Seznamte se, prosím!

Zkratka DAC 6 není neznámá. Občas se objeví ve zpravodajství týkajícím se daní nebo ve zprávách z jednání Parlamentu České republiky. Co se však za ní skrývá? Týká se někoho z nás? Co nám vlastně přináší? Na tyto otázky se pokusí odpovědět dnešní vydání news.

Co je DAC 6?

DAC 6 je zkratka vytvořená z počátečních písmen slov Directive on Administrative Cooperation (Evropská směrnice o spolupráci v oblasti správy daní) a čísla 6, které označuje, že se jedná o šestý dodatek k původní verzi směrnice z roku 2011. Zmíněná směrnice si klade za cíl bojovat proti daňovým únikům v různých formách. DAC 6 se pak zaměřuje zejména na potlačení agresivního daňového plánování, přičemž navazuje na doporučení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci Akce 12 projektu Base erosion and profit shifting (BEPS) upravující povinné oznamování potenciálně daňově optimalizačních uspořádání. Uspořádání podléhající oznamovací povinnosti dle DAC 6 musí být přeshraniční a mají se týkat pouze přímých daní.

Informace o každém potenciálně daňově optimalizačním schématu mají být v souladu s národní implementací předávány správci daně v jednom z dotčených členských států Evropské unie. Správce daně pak zajistí odeslání těchto informací do centrálního úložiště u orgánů Evropské unie. Do tohoto úložiště budou mít přístup správci daně i z ostatních členských států Evropské unie, čímž budou mít zajištěnu možnost kontrolovat a vyhodnocovat případná rizika agresivního daňového plánování s dopadem na jejich daňový systém. Údaje v databázi budou mazána poté, co přestane být to které uspořádání využíváno.

Kdy se DAC 6 objeví v českém právním řádu?

Členské státy Evropské unie měly povinnost DAC 6 implementovat nejpozději k 1. 1. 2020 s účinností k 1. 7. 2020. S ohledem na události posledních měsíců orgány Evropské unie doporučily posunout účinnost o 6 měsíců, tedy k 1. 1. 2021.

V České republice bylo rozhodnuto o tom, že směrnice DAC 6 bude do českého právního řádu implementována v podobě novely zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. V současné době se zákon nachází přibližně v polovině legislativního procesu a je připraven na projednání na nejbližší schůzi Senátu ČR.

Dle našich informací již není možno do zákona zasahovat, předpokládá se tak, že po jeho přijetí nabude účinnosti zpětně k 1. 7. 2020. Vláda České republiky však přesto promýšlí možnosti, jak posunout účinnosti zákona na pozdější datum, tedy k 1. 1. 2021, jak navrhuje Evropská komise.

Přináší DAC 6 nějakou novou terminologii?

Bohužel ano. Základní pojmy, s nimiž zákon pracuje, jsou následující:

  • Uspořádání = přeshraniční aranžmá, které obsahuje určité charakteristické znaky;
  • Charakteristické znaky („hallmarks“) = typické vlastnosti nebo rysy stanovené v příloze směrnice i českého zákona, které jsou ukazatelem potenciálního rizika vyhýbání se daňovým povinnostem;
  • Zprostředkovatel = kdokoliv, kdo vymýšlí nebo nabízí uspořádání (daňový poradce, advokát, bankéř, finanční zprostředkovatel, účetní, …);
  • Uživatel = ten, kdo uspořádání použije, implementuje;
  • Oznámení = informace o přeshraničním uspořádání ve struktuře stanovené Ministerstvem financí České republiky ve formátu xml.

Kdo má oznamovací povinnost?

Primární oznamovací povinnost má vždy hlavní nebo vedlejší zprostředkovatel. Pokud však zprostředkovatel nemůže oznamovací povinnost splnit (např. z důvodu profesní mlčenlivosti), je povinen informovat o této skutečnosti uživatele, na nějž oznamovací povinnost tímto přechází. Jestliže však uživatel nevyužije služeb žádného zprostředkovatele a uspořádání vymyslí a implementuje sám, pak je povinen podat oznámení osobně.

Kdy je nutno oznamovací povinnost splnit?

DAC 6 nabyla účinnosti ke dni 25. 6. 2018. Období od tohoto data do okamžiku požadované účinnosti v jednotlivých členských státech, tj. do 1. 7. 2020, je označováno za přechodné období.

Dle původního harmonogramu měla být veškerá uspořádání implementovaná uživatelem v přechodném období oznámena do 2 měsíců od účinnosti zákona, tj. nejpozději do 31.8.2020. Jakékoliv další nové uspořádání pak mělo být oznámeno vždy nejpozději do 30 dnů od jeho uvedení do užívání.

Po posunu účinnosti zákona o půl roku však dojde ke změně časového plánu. V okamžiku vstupu zákona do účinnosti bude nutno rozlišovat následující případy:

  1. Přeshraniční uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (včetně), bude nutno oznámit nejpozději do 28. 2. 2021.
  2. Přeshraniční uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně), by měla být oznámena nejpozději do 30. 1. 2021.
  3. Přeshraniční uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, od 1. 1. 2021, bude nutno oznámit vždy nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.

Je to opravdu tak snadné?

Není. DAC 6 přináší spoustu interpretačních nesnází, a to z toho důvodu, že nejen text samotného zákona, ale i text přílohy k zákonu obsahující definice charakteristických znaků („hallmarks“) je velmi obecný. Orgány Evropské unie záměrně žádná vodítka nevydaly, a to s odůvodněním, že je žádoucí, aby interpretaci provedl každý členský stát podle svých vlastních potřeb.

V České republice nejsou v současné době k dispozici žádné výklady k zákonu a dle našich informací nemají být vydány ani v budoucnu. Jako jediný zdroj konkrétnějších informací by měla být stránka Ministerstva financí České republiky, na níž budou zveřejňovány tzv. „FAQ“ – dotazy a odpovědi týkající se české úpravy DAC 6.

Co si teď počít?

Vzhledem k tomu, že do doby účinnosti zákona uplyne ještě několik měsíců, doporučujeme využít tento čas k analýze událostí z přechodného období (25. 6. 2018 – 31. 12. 2020) a k identifikaci případných přeshraničních uspořádání, která byla v tomto období implementována a mohla by podléhat oznamovací povinnosti. Dále doporučujeme zavést interní kontrolní systém, který zajistí, že budou neustále monitorovány přeshraniční transakce či plánovaná přeshraniční uspořádání ve společnosti, která by měla být oznámena.

Pokud budete potřebovat naši součinnost při plnění nové povinnosti vyplývající z DAC 6, neváhejte nás prosím kontaktovat, naši poradci jsou připraveni poskytnout odpovídající podporu.