Blog

News 1/2022

Daňová přiznání fyzických osob za rok 2021

S blížící se sezónou pro podání daňových přiznání za rok 2021 bychom pro Vás rádi stručně shrnuli vybrané novinky pro toto zdaňovací období. Změny byly zavedeny zejména tzv. daňovým balíčkem z roku 2020, o kterém jsme Vás informovali v našich News 1/2021 – Daňový balíček 2021.

Hrubý příjem místo superhrubé mzdy, změna sazeb daně

Od počátku roku 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy a sedmiprocentního solidárního zvýšení daně. Dílčím základem daně z příjmů ze závislé činnosti tak je od roku 2021 pouze hrubý příjem. Současně došlo k znovuzavedení progresivního zdanění:

  • sazba daně ve výši 15 % se uplatní na základ daně do výše 48násobku průměrné mzdy (pro rok 2021 tedy do částky 1 701 168 Kč);
  • sazbou ve výši 23 % se zdaní základ daně, který tento limit převyšuje.

Zatímco v předchozích letech podléhal vyššímu zdanění (solidárnímu zvýšení daně) pouze příjem ze zaměstnání a podnikání, od zdaňovacího období roku 2021 bude vyšší sazbou zdaněn jakýkoli příjem zdaňovaný prostřednictvím daňového přiznání, který v celkovém základu daně přesáhne stanovený limit.

Pokud tedy bude poplatník například již příjmem ze zaměstnání „nad stropem“, budou jeho další příjmy v daňovém přiznání zdaněny sazbou 23 % (např. příjem z pronájmu, či prodeje cenných papírů).

Nicméně zákon umožňuje, aby vybrané příjmy plynoucí ze zahraničí (např. úroky a dividendy) byly zahrnuty do samostatného základu daně, a i nadále daněny sazbou ve výši 15 %.

Zároveň je třeba upozornit, že se zrušením solidárního zvýšení daně došlo ke zrušení povinnosti podat daňové přiznání z titulu vysokých příjmů ze závislé činnosti (jak tomu bylo dříve při překročení 48násobku průměrné mzdy). Při splnění ostatních zákonných podmínek tak lze i těmto „vysokopříjmovým“ zaměstnancům provést roční zúčtování daně a není třeba, aby si podávali daňové přiznání.

Slevy na dani

Základní sleva na poplatníka se pro rok 2021 zvýšila na částku 27 840 Kč. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstalo beze změny ve výši 15 204 Kč, zvýhodnění na druhé dítě bylo zvýšeno na 22 320 Kč a na třetí a každé další dítě činí částka zvýhodnění 27 840 Kč. Zároveň byla zrušena limitace maximální výše daňového bonusu (tj. rozdíl mezi daňovou povinností a celkovým daňovým zvýhodněním; do roku 2020 bylo možné uplatnit daňový bonus maximálně do výše 60 300 Kč ročně).

Maximální „školkovné“, které lze za rok 2021 odečíst z daňové povinnosti činí 15 200 Kč za vyživované dítě.

Odečet úroků z úvěrů ze základu daně

Další změnu představuje snížení maximální výše úroků, kterou lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně. Pro úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytové potřeby, na splacení úvěru nebo zápůjčky použité na financování bytové potřeby byla maximální roční částka úroků snížena na 150 000 Kč pro jednu společně hospodařící domácnost. Tato nižší částka se však uplatní pouze v těch případech, kdy k obstarání bytové potřeby došlo od 1. ledna 2021 (rozhodující je datum provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí). Pro úroky z úvěrů na financování bytové potřeby nabyté do 31. prosince 2020 se i nadále uplatní maximální úhrnná výše 300 000 Kč ročně, tj. včetně případných nových úvěrů na refinancování již dříve uzavřeného úvěru.

Odečet darů ze základu daně

Pro zdaňovací období roku 2020 a roku 2021 byla dočasně zvýšena maximální částka pro odpočet darů. I v roce 2021 tedy lze v úhrnu odečíst dary až do výše 30 % základu daně. Bezúplatná plnění na tzv. dobro-činné účely lze při splnění ostatních zákonných podmínek odečíst, pokud jejich úhrn v daném roce přesáhne alespoň 2 % základu daně anebo činí minimálně 1 000 Kč.

Chybějící formulář pro elektronická podání

Lhůty pro podání daňového přiznání zůstávají beze změn. Základní lhůta pro podání přiznání v papírové podobě je 1. dubna 2022. Pokud poplatník podává daňové přiznání elektronicky, je lhůta pro učinění tohoto podání do 2. května 2022. Daňová přiznání poplatníků se zákonnou povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem a daňová přiznání podávaná na základě zmocnění daňovým poradcem je třeba podat do 1. července 2022. Plná moc již nemusí být před správcem daně uplatněna do konce března, ale stejně jako vloni je dostačující ji finančnímu úřadu doručit nejpozději s daňovým přiznáním do 1. července 2022.

Finanční správa dosud nezveřejnila elektronický formulář daňového přiznání a podle současných informací lze očekávat, že tento formulář bude k dispozici nejdříve v půlce února 2022.

Rádi Vám se zpracováním Vašeho daňového přiznání poradíme.

Váš tým WTS Alfery