Blog

News 1/2021

Daňový balíček 2021

Rádi bychom Vás stručně seznámili s vybranými změnami, které přináší tzv. daňový balíček. Příslušný soubor novel se podařilo publikovat ve Sbírce zákonů 31. prosince 2020 a je účinný již od 1. ledna 2021. Některá ustanovení lze ovšem využít i pro rok 2020.

Zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně

Od počátku roku 2021 dochází ke zrušení superhrubé mzdy i sedmiprocentního solidárního zvýšení daně. Současně dochází k zavedení dvou daňových sazeb:

  1. sazba daně ve výši 15 % se uplatní na příjmy do výše 48násobku průměrné mzdy (tedy přibližně 140 tis. Kč měsíčně);
  2. sazbou ve výši 23 % se zdaní příjmy, které tento limit převyšují.

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka se pro rok 2021 zvyšuje o 3 000 Kč na částku 27 840 Kč (tedy 2 320 Kč měsíčně). Pro rok 2022 bude činit 30 840 Kč.

Peněžní příspěvek na stravování

Zaměstnavatelé mohou od nového roku poskytovat peněžní příspěvek na stravování, který nepodléhá zdanění ani odvodu pojistného. Nadále zůstává možnost poskytovat stravenky i závodní stravování. Limit pro peněžní příspěvek i stravenku je totožný – pro rok 2021 maximálně 75,60 Kč za jednu směnu.

Zvýšení hranice pro odpis hmotného majetku na 80 000 Kč

Dosavadní hranice pro zařazení do hmotného majetku se zvyšuje ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. Zvýšení limitu se týká také technického zhodnocení hmotného majetku. Novou hranici lze aplikovat rovněž na majetkové položky a technická zhodnocení pořízená, resp. dokončená v průběhu roku 2020.

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Daňový balíček přináší mimořádné odpisy majetku zařazeného do první a druhé odpisové skupiny. Hmotný majetek v první odpisové skupině (např. výpočetní technika) lze odepsat za 12 měsíců (namísto standardních tří let). V případě druhé odpisové skupiny (automobily, strojní zařízení) je možné majetek odepsat za 24 měsíců (místo pěti let), a to za prvních 12 měsíců do výše 60 % vstupní ceny. Využití mimořádných odpisů je dobrovolné a vztahuje se na majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Zrušení daňových odpisů nehmotného majetku

V zákoně o daních z příjmů dochází ke zrušení ustanovení ohledně daňových odpisů nehmotného majetku. Daňovým nákladem budou účetní odpisy nehmotného majetku. Novou úpravu lze využít u nehmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020.

Oznamování osvobozených příjmů plynoucích do zahraničí

Nově bude stačit oznámit příjmy jednou ročně, a to do 31. ledna následujícího roku. Současně bude nutné oznamovat pouze příjmy, které převýší za měsíc částku 300 000 Kč – namísto současného limitu 100 000 Kč.

Rádi Vám poradíme, jak daňový balíček optimálně využít.

Váš tým WTS Alfery