Blog

News 6/2020

Koronavirus a vyšší moc ve smluvních vztazích

A) Vyšší moc

Současná epidemie koronaviru má tak závažné důsledky pro obchodní vztahy, a to i s ohledem na oficiálně vyhlášenou pandemickou situaci, že ji můžeme považovat za případ tzv. vyšší moci.

V případě, že došlo k porušení smluvní povinnosti z důvodu existence okolnosti vyšší moci, vylučuje se zpravidla odpovědnost dlužníka (povinné smluvní strany) za porušení smlouvy, to se týká ovšem zpravidla pouze odpovědnosti za vzniklou škodu. Zda bude mít vyšší moc vliv na zrušení sankčních nástrojů, které zajišťují plnění smluvních povinností (smluvní pokuta), to závisí na právní úpravě aplikovatelné v daném případě a na obsahu konkrétní smlouvy.

V každém případě bude třeba vždy zkoumat, zda všechny případy velmi ztíženého či nemožného plnění vznikly opravdu v příčinné souvislosti s epidemií, a to způsobem, který se nedal předvídat, odvrátit či překonat. Smluvní strany musí vždy vynaložit veškeré úsilí ke splnění smlouvy. Pouhý fakt, že se plnění stalo obtížnější, je odpovědnosti nezbavuje (§ 1765 občanského zákoníku).

B) Náhrada škody

Podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, se ten, kdo poruší smluvní závazek (např. je v prodlení s dodávkou zboží nebo služeb), může zprostit povinnosti k náhradě škody (újmy) za toto porušení v případě, že prokáže, že mu ve splnění dané povinnosti bránila „mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.“

Důležité je, že tato překážka nesmí vzniknout až v době, kdy už byla smluvní strana se svou povinností v prodlení.

Existenci překážky (vyšší moci) je třeba prokázat s tím, že okolnost vyšší moci musí být hlavní příčinou nesplnění závazku.

C) Jednání o změně smlouvy (podstatná změna poměrů)

Teoreticky existuje také právo požadovat po smluvním partnerovi obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 OZ, a to z důvodu podstatné změny okolností. Pokud mezi stranami dojde k podstatné změně okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě. Uplatnění tohoto práva však (oproti vis maior) neopravňuje dotčenou stranu k odložení plnění. Na podstatnou změnu okolností se nelze odvolat, pokud na sebe ve smlouvě smluvní strana převzala nebezpečí změny okolností (jedná se o poměrně častou smluvní doložku).

Změna okolností však na situace vyšší moci zcela nedopadá, jde o případy, kdy po uzavření smlouvy dojde k takovým změnám poměrů existujících v době uzavírání smlouvy, a to především na poli politickém, ekonomickém, technologickém apod., které podstatným způsobem jdoucím za obvyklé obchodní riziko narušují rovnováhu práv a povinností smluvních stran.

D) Zánik smluvní povinnosti (nemožnost plnění)

Smluvní strana může v dané situaci také namítat nemožnost plnění. Jestliže se stane závazek po jeho vzniku nesplnitelným, zaniká pro nemožnost plnění. Nemožnost plnění může však být sporná právě v případě epidemiologických opatření, a to s ohledem na skutečnost, že bude možné některé závazky splnit např. s pomocí jiné osoby nebo až po určené době, a tak zmíněnou právní úpravu půjde použít spíše výjimečně, resp. v návaznosti na povahu a délku restriktivních opatření, a také s ohledem na charakter smluvní povinnosti (některé závazky nelze již po uplynutí určité lhůty splnit).

E) Praktická doporučení

Informování smluvního partnera

Podle ustanovení § 2902 občanského zákoníku má každý, kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, závazek oznámit tuto situaci bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozornit ji na možné následky. Tato povinnost bývá výslovně ujednána také v některých obchodních smlouvách. Účelem oznamovací povinnosti je připravit druhou stranu na to, že dojde k porušení závazku, a umožnit jí tak přijmout opatření k zabránění nebo zmírnění škod.

Pro určité případy zejména v mezinárodním obchodu může být též vhodné obstarat si tzv. osvědčení o zásahu vyšší moci, které v současné době začala v České republice vydávat Hospodářská komora České republiky. Bližší podmínky a postup vydání osvědčení lze nalézt na jejích internetových stránkách (zde).

Kontrola a analýza důležitých smluv

Je vhodné zkontrolovat uzavřené smlouvy, zejména pokud jde případnou podrobnější či odchylnou smluvní úpravu vyšší moci, a to také s ohledem na to, jakým právním řádem (v případě smluv se zahraničním partnerem) se příslušný smluvní vztah řídí.