Blog

News 3/2020

Podpůrná opatření v souvislosti s koronavirem

Vážení čtenáři,

chtěli bychom Vás seznámit s aktuálními podpůrnými opatřeními, které Česká republika postupně zavádí v zájmu zmírnění nepříznivých ekonomických dopadů pandemie koronaviru Covid‐19 u podnikatelů a zaměstnavatelů.

Úvěrové nástroje

Prvním nástrojem, který stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) zavedl již 16.3.2020 je tzv. Úvěr COVID I. Jedná se o bezúročný úvěr určený malým a středním podnikům, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

Prostředky vyčleněné pro Úvěr COVID I u ČMZRB byly postupně navyšovány až na 5 mld. Kč, načež byl 20.03.2020 příjem žádostí o Úvěr COVID I u ČMZRB zastaven.

ČMZRB společně s MPO připravuje pokračování programu Úvěr COVID I tak, aby mohl být podpořen větší počet subjektů a projektů. ČMZRB hodlá podnikatelům poskytovat záruky ve výši až 80 % za úvěry komerčních bank od 10 tis. do 15 mil. Kč a přispívat na úhradu úroků až 1 mil. Kč. Zaručené provozní úvěry by měly podpořit projekty v objemu přibližně 30 mld. Kč. Program se má nazývat COVID II.

Zahájení programu COVID II se očekává od 30. 03. 2020.

Příspěvek zaměstnavatelům – program Antivirus

Vláda schválila tzv. program Antivirus připravený Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Ten má sloužit k podpoře zaměstnavatelů, jejich hospodářská činnost je ohrožena v důsledku šíření nákazy Covid-19.

Příspěvek bude poskytován zaměstnavatelům na úhradu náhrad mezd, které náležejí zaměstnancům buď z důvodu nařízení karantény danému zaměstnanci anebo z důvodu uzavření provozovny zaměstnavatele na základě příslušeného krizového opatření vlády (např. hotely, restaurace, kadeřnictví atp.) a též při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) a při omezení poptávky po službách a výrobcích zaměstnavatele

Výše příspěvku a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, který bude nezbytné v konkrétním případě zkoumat.

V  Režimu A – tedy při nařízení karantény

Zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Stát bude v tomto režimu poskytovat zaměstnavateli příspěvek na celou takto vyplacenou náhradu mzdy.

V Režimu B – tedy při uzavření provozovny na základě krizového opatření vlády a z toho plynoucí nemožnosti přidělovat práci

  • Dle MPSV má být vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 %. Stát pak poskytne zaměstnavateli příspěvek ve výši 80 % takto vyplácené mzdy, maximálně však 24 800 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

V Režimu C – tedy při nemožnosti přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více zaměstnanců)

  • Zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 %. Stát poskytne zaměstnavateli příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 24 800 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

V režimu D – tedy při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí.

  • Zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy ve výši 80 %. Stát poskytne zaměstnavateli příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 12 400 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

V režimu E – tedy při Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí)

  • Zaměstnancům je vyplácena náhrada mzdy ve výši 60 %. Stát poskytne zaměstnavateli příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 9 300 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Příspěvky ve všech režimech bude poskytovat Úřad práce ČR, kde se také budou podávat příslušné žádosti.

Další detaily (metodika) by měly být zveřejněny ze strany MPSV obratem.

Dotační nástroje

Stát se snaží ulehčit situaci i rámci „obvyklých“ dotačních programů. Žadatelům o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), se dle vyjádření MPO prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev. Byly prodlouženy lhůty pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17.03.2020 a nepřekračuje termín 30.04.2020, a to o 30 dní. Další informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách MPO a Agentury pro podnikání a inovace.

Další opatření se očekávají

Mimo výše uvedené nástroje a opatření vláda schválila dne 19.03.2020 též podstatné rozšíření ošetřovného, a to jak pro zaměstnance, tak nově i pro osoby samostatně výdělečně činné, které mohou podávat žádost o tento příspěvek u živnostenských úřadů.

Pro osoby samostatně výdělečně činné bylo schváleno odpuštění minimální výše záloh na sociální a zdravotní pojištění pojištění na půl roku od března do srpna 2020 či možnost využít mimořádnou okamžitou pomoc. Odpuštění záloh pojistného bude účinné již od března 2020.

Nezbývá než bedlivě sledovat další legislativní vývoj, což pro Vás budeme i nadále činit.

Rádi Vám pomůžeme při formulaci žádostí a dalších podání.

Rovněž se na nás neváhejte obrátit v případě nejasností nebo dotazů. Věříme, že společně se nám podaří současnou nepříznivou situaci překonat.

Tým WTS Alfery