Blog

News 23/2020

Kompenzační bonus II

Dne 14. listopadu 2020 nabyl účinnosti nový zákon o kompenzačním bonusu. Podobně jako na jaře je i nyní kompenzační bonus určen drobným podnikatelům pro překonání nepříznivé ekonomické situace v důsledku zavedení nouzového stavu a společenských i ekonomických omezeních s ním souvisejících. Podmínky pro vyplácení kompenzačního bonusu se však na rozdíl
od jara 2020 změnily. Níže uvádíme několik zásad, které by měly být základem pro úvahy o nároku na kompenzační bonus v tom kterém případě.

Kdo může o kompenzační bonus požádat?

Na vyplacení podzimního kompenzačního bonusu má nárok osoba samostatně výdělečně činná nebo společník malé společnosti s ručením omezeným, jejíž podnikatelská činnost byla zakázána nebo omezena vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Podmínkou je, že zakázaná podnikatelská činnost přinášela podnikateli převažující část příjmů.

Kompenzační bonus náleží také podnikatelům, jejichž odběratelé byli stiženi zákazem či omezením činnosti, případně pokud prostory, v nichž podnikatel svou podnikatelskou činnost vykonával, byly nařízením vlády uzavřeny. Činnost takového podnikatele musí být z uvedených důvodů omezena alespoň z 80 %, aby vznikl nárok na kompenzační bonus.

Je možno žádat o kompenzační bonus souběžně s dalšími podporami či náhradami?

V zákoně je výslovně uveden seznam podpor, které vylučují nárok na kompenzační bonus. Jedná se například o
podporu v nezaměstnanosti, ošetřovné či jiné podpory poskytované ke zmírnění následků epidemie, ať již z České republiky nebo z jiného státu Evropské unie. Souběh poskytnuté podpory a vyplaceného bonusu je posuzován za každý jednotlivý kalendářní den.

O kolik a za jaké období je možno žádat?

Výše kompenzačního bonusu činí, stejně jako v předchozím období, 500 Kč za den. Kompenzační bonus náleží podnikatelům dle aktuálního znění zákona za dny od 5. října do 20. listopadu 2020 včetně.

Jak je možno o kompenzační bonus požádat?

O kompenzační bonus je možno žádat, obdobně jako na jaře, prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na stránkách Finanční správy, a to nejpozději do 20. ledna 2021. V žádosti je nutno uvést základní údaje o žadateli, období, za něž se o kompenzační bonus žádá, a údaje k bankovnímu účtu pro zaslání kompenzačního bonusu. Součástí žádosti je i čestné prohlášení o tom, že žadatel splňuje zákonné podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, okruh příjemců kompenzačního bonusu se ve srovnání s předchozím obdobím zúžil. Doporučujeme proto zvážit individuálně podání žádosti o jeho vyplacení. V případě potřeby konzultace jsou Vám naši poradci kdykoliv rádi k dispozici i k této problematice.

Tým WTS Alfery