Blog

News 2/2021

Daňové dopady Brexitu

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) vystoupilo dne 31. ledna 2020 z Evropské unie, a to na základě dohody o vystoupení. Do konce roku 2020 však platilo tzv. přechodné období, ve kterém jsme se na Spojené království z daňového pohledu i nadále dívali jako na členský stát EU. To se však od 1. ledna letošního roku změnilo. Spojené království již není členem jednotného trhu či celní unie EU a přestávají se na něj rovněž vztahovat veškeré mezinárodní dohody EU.

Jak se změnil přístup z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty?

Daň z příjmů

Z pohledu daně z příjmů se Spojené království stalo od 1. 1. 2021 definitivně tzv. třetí zemí a při zdanění příjmů s mezinárodním prvkem se nyní postupuje v souladu s vnitrostátními předpisy a se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Spojeným královstvím.

Čeští daňoví rezidenti vyplácející licenční poplatky, úroky z úvěrů či podíly na zisku mateřské společnosti se sídlem ve Spojeném království již nebudou moci použít osvobození těchto plateb od daně z příjmů dle evropské směrnice o mateřských a dceřiných společnostech.

Případné zdanění a jeho výše se bude řídit výhradně výše uvedenou bilaterální smlouvou o zamezení dvojího zdanění, což znamená, že se bude v závislosti na druhu platby a splnění ostatních podmínek pohybovat v rozmezí 0-15 %.

V souladu s lokální legislativou a výše uvedenou bilaterální smlouvou je třeba postupovat také u převodu podílu na společnosti či přeshraničních fúzích, kterých se bude účastnit rezident Spojeného království.

Při platbách českého rezidenta rezidentovi Spojeného království, které jsou příjmem ze zdrojů na území ČR a z nichž není daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, je český rezident nově povinen zajistit daň.

DPH

Z pohledu aplikace DPH se Spojené království stává od 1. 1. 2021 tzv. třetí zemí. To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem.

Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi Českou republikou či jiným státem EU a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU, a to minimálně čtyři roky po skončení přechodného období.

Na obchody se zbožím, popř. pohyb zboží mezi ČR a Spojeným královstvím se nově vztahují pravidla pro uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží. Principy platné pro dodání zboží mezi členskými státy EU se již neuplatní, tak že nebude možné využít například třístranný obchod, přemístění zboží či zvláštní režim pro zasílání zboží.

U služeb již žádnou výjimku pro oblast Severního Irska nenajdeme. Tam, kde postupujeme dle základního pravidla uvedeného v § 9 odst. 2 zákona o DPH, kdy místo plnění při poskytnutí služby je sídlo příjemce služby, nastává podstatná změna zdanění zejména u české osoby povinné k dani, která poskytne takovou službu osobě povinné k dani se sídlem ve Spojeném království. Místo plnění se nachází mimo ČR a nově je třeba postupovat podle právních předpisů platných ve Spojeném království. Pro služby poskytnuté do Spojeného království od 1. 1. 2021 již neplatí povinnost podat souhrnné hlášení.

Od 1. 1. 2021 se pro vracení daně použije institut vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, tj. ustanovení § 83 zákona o DPH. Jde o jiný režim a jinou proceduru, než je vrácení DPH v rámci EU. Výjimkou je opět Severní Irsko, u kterého i nadále postupujeme jako by bylo členským státem EU.

V případě jakýchkoliv transakcí týkajících se Spojeného království doporučujeme konzultovat konkrétní dopady Brexitu. Rádi Vám pomůžeme se zorientovat v nové situaci, neváhejte se na nás proto obrátit.