Blog

News 17/2020

QUICK FIXES / NOVELA ZÁKONA O DPH

Rádi bychom Vás informovali, že 1. září 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, která implementuje tzv. quick fixes. Takto se označuje soubor opatření, jež mění pravidla pro pohyb zboží mezi členskými státy EU.

Tato evropská pravidla měla být implementována do zákona o DPH již od 1. ledna 2020. Tuzemští plátci DPH tak mohli aplikovat nové zásady už od počátku roku 2020, a to díky přímému účinku evropské směrnice o DPH. Od 1. září 2020 bude ovšem používaní tzv. quick fixes povinné a ze strany správců daně vymahatelné.

Novela zákona o DPH se týká:

 • Dodání a pořízení zboží v rámci konsignačních skladů
 • Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie
 • Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu EU
 • Důkazních prostředků pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU

Konsignační sklady

Český zákon o DPH obsahoval zjednodušení pro konsignační sklad v tom smyslu, že dodavatel z jiného členského státu EU nebyl povinen se v ČR registrovat k DPH, neboť DPH přiznal tuzemský plátce DPH, a to v okamžiku přemístění zboží do konsignačního skladu. Samotný odběr zboží z konsignačního skladu odběratelem již nebyl předmětem DPH.

Nová úprava naopak zdaňuje až odběr zboží z konsignačního skladu odběratelem, přičemž přemístění zboží do konsignačního skladu není předmětem DPH.

Zjednodušený režim skladu lze tedy použít, pokud:

 • v době zahájení přepravy zboží zná prodávající DIČ kupujícího vydané členským státem ukončení přepravy zboží a následné dodání zboží má být uskutečněno na základě ujednání kupujícího a prodávajícího;
 • prodávající uvede ve zvláštní evidenci přemístění tohoto zboží a v souhrnném hlášení DIČ kupujícího vydané členským státem ukončení přepravy zboží;
 • ve lhůtě 12 měsíců od ukončení přepravy zboží dojde k převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník na kupujícího.

Za porušení podmínek zjednodušeného režimu skladu se považuje:

 • nedodržení lhůty 12 měsíců;
 • prodej jiné osobě, která nesplňuje podmínky;
 • přeprava zboží do jiného členského státu;
 • zničení, ztráta nebo odcizení zboží.

V souvislosti se zjednodušeným režimem skladu byla zavedena nová příloha k souhrnnému hlášení pro vykazování přemístění zboží do konsignačního skladu.

Řetězové transakce

V případě řetězových obchodů se zavádí jednoznačné pravidlo, k jaké transakci se přiřadí přeprava, uskutečňuje-li ji prostřední osoba v řetězci.

Podle základního pravidla se přeprava přiřadí k dodání zboží prostředníkovi, tj. dodavateli v rámci po sobě jdoucích dodání zboží v řetězci, který není prvním dodavatelem, a zboží přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

Uvedené ovšem neplatí, pokud prostředník sdělí dodavateli své DIČ pro účely DPH (VAT ID), které mu bylo přiděleno členským státem zahájení přepravy zboží. V takovém případě se totiž přeprava přiřadí k dodání zboží prostředníkem.

Podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu EU

Dodavatel bude moci osvobodit dodání zboží do jiného členského státu EU pouze za předpokladu, že danou transakci správně vykáže v souhrnném hlášení. Uvedení dodání do souhrnného hlášení tedy nově představuje hmotně právní podmínku pro přiznání osvobození.

Ostatní podmínky zůstávají stejné, tedy:

 • kupující sdělil prodávajícímu své DIČ pro účely DPH;
 • zboží je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu prodávajícím, kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou prodávajícím nebo kupujícím.

Prokazování přepravy

Plátce, který chtěl nárokovat osvobození při dodání zboží, byl i dříve povinen prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu. Výběr důkazních prostředků byl ale v jeho kompetenci.

Nyní jsou důkazní prostředky striktně určeny prováděcím nařízením k evropské směrnici o DPH. Bude-li přepravu zajišťovat prodávající, bude potřebovat dva navzájem si neodporující dokumenty vydané nezávislými osobami.

Bude-li ovšem přepravu zajišťovat kupující, bude dodavatel rovněž muset disponovat dvěma navzájem si neodporujícími dokumenty, a dále písemným prohlášením kupujícího s předepsanými náležitostmi.

Zavedení tzv. quick fixes mělo přinést zjednodušení současného stavu. Podle našeho názoru ovšem v mnoha případech znamená spíše další nejasnosti a otázky. Proto se, prosím, na nás neváhejte obrátit!

Tým WTS Alfery