Blog

News 11/2020

COVID-19: Pomoc nájemcům

V souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených šířením COVID-19 přinášejí zákonodárci opatření, která si kladou za cíl chránit slabší stranu vybraných smluvních vztahů. Toto vydání news je zaměřeno tentokrát na dočasné změny v nájemních vztazích, které byly dne 27.04.2020 vyhlášeny ve sbírce zákonů.

Zákaz výpovědi z nájmu

Pozice nájemců, užívajících jak prostory sloužící k podnikání, tak i prostory sloužící k bydlení, je v době koronavirové krize posílena proti případné výpovědi z důvodů neplacení nájemného.

Od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2020 nemá pronajímatel možnost jednostranně ukončit nájem pouze z důvodu, že nájemce je v prodlení s platbou nájemného. Tato výjimka se však u nájmu prostor určených k podnikání nevztahuje na úhrady za služby.

Ospravedlnitelným důvodem je omezení plynoucí z mimořádných opatření při epidemii COVID-19, a to v období mezi 12. březnem 2020 a dnem následujícím po dni skončení mimořádných opatření při epidemii, nejpozději však 30. červnem 2020 u nájmu prostor sloužících podnikání, resp. 31. červencem 2020 u nájmu bytů.

Znemožnění nebo podstatné ztížení provozování podnikatelské činnosti u prostor sloužících k podnikání je nájemce povinen prokázat předložením odpovídajících dokumentů do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného. Znemožnění nebo podstatné ztížení řádné úhrady nájemného u bytů je nájemce povinen doložit potvrzením od příslušného úřadu práce.

Ochrana nájemce před výpovědí pro prodlení vzniklé z výše uvedených důvodů ve výše uvedené době platí až do 31. prosince 2020.  Neuhradí-li nájemce do konce této ochranné doby dluhy na nájemném, které se staly splatnými do 30.06.2020 u nájmu prostor sloužících podnikání, resp. do 31.07.2020 u nájmu bytů, je pronajímatel oprávněn ukončit s nájemcem jednostranně nájemní smlouvu s výpovědní dobou o délce 5 dnů v případě prostor určených pro podnikatelskou činnost nebo bez výpovědní doby u prostor určených k bydlení.

V případě ukončení nájmu prostor sloužících podnikání před uplynutím ochranné doby je nájemce povinen uhradit dlužné nájemné nejpozději do 30 dnů od zániku nebo skončení nájmu. Pronajímatel má dle zákona také možnost žádat soud o zrušení nájmu, a to nejdříve po skončení nouzového stavu.

Cenové moratorium nájemného z bytů

Vláda dne 23. 4. 2020 dále schválila nařízení s názvem Cenové moratorium nájemného z bytů. Po dobu mimořádných opatření tak nebude možno zvyšovat nájemné. Vláda k tomuto opatření přistoupila z důvodu další ochrany slabší strany smluvního vztahu a dále s ohledem na nižší mobilitu obyvatelstva.

Cenové moratorium by se dle vyjádření Ministerstva financí mělo vztahovat i na řetězení nájmů. Pokud by došlo v době platnosti moratoria k ukončení nájmu z důvodu uplynutí doby, na nějž byl sjednán, a bude uzavřen dodatek k nájemní smlouvě prodlužující trvání nájemního vztahu nebo nový nájemní vztah mezi týmiž účastníky, nemělo by být možno nájemné zvýšit ani v těchto případech.

V případě konkrétních dotazů se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici.

Tým WTS Alfery