Blog

News 10/2020

COVID-19: Pomoc dlužníkům

V souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených šířením COVID-19 přinášejí zákonodárci další opatření, která si kladou za cíl chránit slabší stranu vybraných smluvních vztahů. Toto vydání news je zaměřeno na dočasné změny v úvěrových vztazích, které byly dne 17. 4. 2020 vyhlášeny ve sbírce zákonů.

Odklad splátek úvěrů

Snaha ulehčit tíživou situaci dlužníků v souvislosti s pandemií COVID-19 vedla zákonodárce ke garantování práva na odklad či modifikaci splátek úvěrů. Dlužník je oprávněn písemně oznámit svému věřiteli dočasný odklad splácení úvěru (tzv. moratorium na splácení úvěru), a to o tři (do 31. 7. 2020) nebo o šest (do 31. 10. 2020) měsíců. Možnost požádat o odklad splátek je ze strany dlužníka dobrovolná, nepodléhá jakýmkoliv poplatkům a nepovede k negativnímu zápisu v registrech.

Odklad splátek je možno aplikovat u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných a čerpaných před 26. březnem 2020 a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Na jiné druhy úvěrů se možnost odkladu splátek neuplatní.

Konkrétně se tak moratorium nevztahuje například na úvěry sjednané po tomto datu, kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky dále nelze odložit u úvěrů, u nichž byl dlužník k 26. březnu 2020 ve více než 30denním prodlení.

Odklad splátek (tzv. ochranná doba) se vztahuje na jistinu, u fyzických osob i na úroky. Během ochranné doby trvá věřiteli právo na úrok. Podnikatelé platí úrok ve sjednané výši, u spotřebitelských úvěrů byla výše úrokové sazby zastropována ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů. Vzhledem k tomu, že současná výše repo sazby činí 1 % p.a., neměla by výše úroků u spotřebitelských úvěrů překročit 9 % p.a.

Právnické osoby by se měly během ochranné doby zdržet nakládání s majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení věřitele.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

Jak již bylo výše zmíněno, pozice dlužníků bude v souvislosti s COVID-19 posílena i v zákoně o spotřebitelském úvěru.

V doposud platném znění zákona již existuje zastropování sankcí souvisejících s prodlením spotřebitele. To bude nově doplněno o zvláštní úpravu pro případ, kdy je dlužník v prodlení delším než 90 dnů. V takovém případě bude mít věřitel nárok pouze na úrok odpovídající repo sazbě vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů (viz výše), pokud nebyl sjednán úrok nižší. Úhradu žádných jiných sankcí by již neměl věřitel požadovat.

Tato úprava se uplatní nejen na spotřebitele, ale nově na všechny fyzické osoby, tedy i osoby samostatně výdělečně činné, které využívají úvěr pro financování své podnikatelské činnosti. Celková maximální výše smluvních sankcí by neměla u soukromých osob překročit 200.000,- Kč nebo polovinu jistiny, u podnikajících fyzických osob je maximální výše smluvních sankcí zafixována pouze polovinou jistiny.