Blog

News 9/2017

NOVELA ZÁKONA O DPH

Dne 1. července 2017 nastane účinnost dlouho očekávané novely zákona o DPH, jejíž návrh předložila vláda poslancům k projednání již v červenci loňského roku. Dovolte nám, abychom Vás seznámili s některými změnami, které novela přináší.

Neprokázané manko

Současný zákon o DPH neupravuje režim DPH v případě neprokázaného manka. Podle ustálené správní praxe, která vychází z rozsudků NSS, se odvádí DPH na výstupu.

Podle novely má plátce povinnost provést vyrovnání odpočtu daně. Tento postup se týká zničení, ztráty a odcizení majetku, které nebudou řádně doloženy ani potvrzeny. Vyrovnání odpočtu DPH je třeba provést v tom zdaňovacím období, kdy se plátce o zničení, ztrátě nebo odcizení majetku dozvěděl.

Na první pohled to působí jako pouhá „kosmetická“ změna. Pozitivní rozdíl ovšem nastane například u neprokázaného manka výrobků, neboť v jejich ocenění jsou zahrnuty také mzdové náklady, kterých se vyrovnání odpočtu DPH samozřejmě netýká.

Zrušení speciálního režimu pro společnosti

Současné znění zákona o DPH obsahuje řadu zvláštních ustanovení, která upravují společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity). Například stane-li se jeden ze společníků (dříve účastníků) plátcem DPH, stanou se plátcem také všichni ostatní společníci, a to ke stejnému dni.

Novela ruší všechna speciální ustanovení zákona, která se týkají společnosti. Každý společník společnosti tak bude ve vztahu k DPH posuzován zcela samostatně. Jelikož se jedná o poměrně zásadní změnu, obsahuje novela přechodné období do 31. prosince 2018, po které mohou již vzniklé společnosti postupovat podle současného znění zákona o DPH.

DPH u poukazů

Novela dále přináší zpřesnění režimu DPH u úplaty přijaté před uskutečněním plnění v souladu s judikaturou Soudního dvora EU. Změna se týká především poukazů (voucherů), přičemž záleží na tom, zda jsou určeny k získání předem známého a konkrétního plnění, či nikoliv.

Jestliže plnění není předem určené, částka úplaty přijatá v souvislosti s prodejem takového poukazu nepodléhá zdanění. DPH se uplatní až při jeho čerpání. Jedná se například o dárkové poukázky v maloobchodě nebo dobíjecí kupony mobilních operátorů.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku

Trendem posledních let je rozšiřování tuzemského reverse-charge, kdy je povinnost přiznat DPH přenesena z dodavatele na odběratele i v případě dodání zboží či poskytnutí služby mezi dvěma tuzemskými plátci s místem plnění v tuzemsku.

Také aktuální novela v tomto směřování pokračuje a zavádí tuzemský reverse-charge například pro poskytnutí agenturních pracovníků pro stavební a montážní práce, dodání nemovité věci ve veřejné dražbě nebo dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli.

Další změny

  • Zavedení institutu nespolehlivé osoby, který doplní stávající institut nespolehlivého plátce. Podle důvodové zprávy by mělo toto doplnění právní úpravy řešit situace, kdy nespolehlivý plátce cíleně zruší svoji registraci k DPH s tím, že se znovu zaregistruje. V takovém případě bude ihned po zrušení registrace prohlášen za nespolehlivou osobu.
  • V případě dětských skupin se zavádí osvobození od DPH bez nároku na odpočet daně. Provozovatelem dětské skupiny ovšem musí být neziskový subjekt.
  • U dlouhodobě poskytovaných plnění je třeba jako datum zdanitelného plnění stanovit nejpozději 31. prosinec každého kalendářního roku. Uvedená úprava se nebude vztahovat na služby související s nájmem.