Blog

News 8/2021

Prominutí DPH při dodání elektřiny a zemního plynu za listopad a prosinec 2021

Chtěli bychom Vás informovat, že Ministerstvo financí ČR rozhodlo o mimořádném prominutí DPH při dodání elektřiny a plynu v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021.

Rozhodnutí se týká všech dodávek elektřiny a plynu, tj. nejenom domácnostem (B2C), ale i podnikatelům (B2B).

Prominutí DPH se tedy vztáhne na všechna dodání elektřiny nebo plynu, u nichž povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění, nebo z přijatého zdanitelného plnění nastane v listopadu nebo v prosinci 2021.

Pokud při dodání elektřiny a plynu byla přijata před datem uskutečnění zdanitelného plnění úplata, z níž má plátce povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pak se promíjí i daň z přijaté částky této úplaty, pokud tato záloha bude přijata v období listopad až prosinec 2021.

V souladu s principy daně z přidané hodnoty se promíjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně dle § 36, § 36a nebo § 37a zákona o dani z přidané hodnoty, tj. např. včetně vedlejších výdajů spojených s dodáním tohoto zboží, které se zahrnují do základu daně (typicky služby spojené s distribucí zemního plynu nebo elektřiny).

Prominutí se vztahuje na dovoz plynu a pořízení plynu z jiného členského státu, který nebude dodáván sítěmi nebo soustavami (např. cisternou).

Ihned po zveřejnění rozhodnutí o prominutí DPH vydalo Generální finanční ředitelství informaci, jak přesně postupovat při vystavování daňových dokladů, vykazování v přiznání k DPH a kontrolním hlášení a uplatňování souvisejícího nároku na odpočet DPH. Níže pro Vás vybíráme některá pravidla:

  • V případě dodání elektřiny nebo plynu je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0.
  • Uvede-li ovšem plátce na daňovém dokladu vystaveném od 1. 11. 2021 daň na výstupu, jež je prominuta, je povinen tuto daň přiznat, přičemž příjemce si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně.
  • V případě aplikace režimu přenosu daňové povinnosti poskytovatel plnění při vystavování daňových dokladů postupuje standardním způsobem.
  • Poskytovatel vykáže dotčené plnění na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně, a to platí i pro příjemce plnění v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti.
  • V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně, neuvádí.
  • Plátce je za podmínek stanovených zákonem o DPH oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění, která použil nebo použije pro účely dodání elektřiny nebo plynu, u něhož je prominuta daň.

Na shora komentované prominutí DPH by měla od 1. ledna 2022 navázat novela zákona o DPH, která nulovou DPH prodlouží na dobu celého roku 2022.

Změna průměrné ceny benzínu pro účely náhrad jízdních výdajů

Ministerstvo práce a sociálních každý rok k 1. lednu zveřejňuje vyhlášku obsahující výši sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné při tuzemských pracovních cestách a průměrnou cenu pohonných hmot.

V mimořádném termínu může ze strany ministerstva dojít k úpravě, pokud se podle údajů Českého statistického úřadu některá z uvedených hodnot od účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Tato situace aktuálně nastala u benzínu. Průměrná cena za 1 litr benzinu 95 oktanů byla proto vyhláškou zvýšena z původních 27,80 Kč na nových 33,80 Kč. Výše průměrných cen ostatních pohonných hmot včetně elektřiny zůstávají beze změny. Účinnost změny nastala k 19. říjnu 2021.

Pokud by vzhledem k ekonomickému vývoji došlo ke zvýšení ceny dalších náhrad o více než 20 %, mohli bychom se do konce roku 2021 setkat s dalšími mimořádnými úpravami náhrad. Situaci proto sledujeme.

Pokud se Vás shora uvedené změny týkají, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Váš tým WTS Alfery