Blog

News 7/2020

Program Antivirus – příspěvky zaměstnavatelům

Vážení čtenáři,

vláda schválila dne 31.03.2020 úpravy tzv. Cíleného programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ (dále jen „Program Antivirus“), který má v současné nepříznivé situaci způsobené epidemií koronaviru pomoci k zachování pracovních míst a v jehož rámci mají být státem poskytovány příspěvky zaměstnavatelům za vyplacené náhrady mezd. V těchto News bychom Vás chtěli stručně seznámit s vládou schválenou podobou Programu Antivirus, který je připraven na období března a dubna 2020.

Nové režimy příspěvků

Příspěvky budou poskytovány zaměstnavatelům, jejichž činnost je ohrožena (zastavena) v důsledku šíření nákazy, a to na částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu vybraných překážek v práci vzniklých v důsledku nákazy a v důsledku opatření vlády a příslušných ministerstev. Překážkou v práci je situace, kdy zaměstnanec nemůže konat práci.

Rozhodujícím prvkem tedy bude, která překážka v práci u konkrétních zaměstnanců nastala, což bude zaměstnavatel muset přesně definovat a doložit.

Nově schválená podoba Programu Antivirus přinesla zjednodušení režimů příspěvků na následující dva:

Režim A – druhy překážek:

  • V případě nařízené karantény je zaměstnanci dle § 192 Zákoníku práce (dále též jen „ZP“) vyplácena náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.
  • V případě uzavření či omezení provozu zaměstnavatele nařízením vlády má být dle MPSV vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

V těchto dvou případech bude zaměstnavateli poskytnut příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39.000 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně.

Režim B – druhy překážek:

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanci je dle § 208 ZP vyplácena náhrada mzdy 100 % průměrného výdělku.
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, při němž zaměstnanec pobírá dle § 207 písm. a) ZP náhradu mzdy nejméně 80 % průměrného výdělku.
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy, při němž zaměstnanec pobírá dle § 209 ZP náhradu mzdy nejméně 60 % průměrného výdělku.

Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně.

Podmínky

Nově byly definovány některé další základní podmínky pro poskytnutí příspěvků:

  • Zaměstnavatel musí striktně dodržovat ustanovení Zákoníku práce.
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď.
  • Týká se zaměstnavatelů v podnikové (soukromé) sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru (tedy nikoliv „na dohodu“) a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění (tato odrážka dle našeho názoru vylučuje využití příspěvků pro kompenzaci odměn vyplacených statutárním orgánům – např. jednatelům).
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Kde a kdy bude možné žádat

Žádosti bude přijímat a příspěvky vyplácet Úřad práce ČR.

Výše příspěvku a doba poskytování bude záviset na důvodu vzniku překážky v práci u každého zaměstnance, a proto bude třeba překážku přesně definovat a doložit.

Žádosti mají být přijímány od pondělí 6. dubna.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvku bude prodleva v řádu dní.

Forma žádostí bude výhradně elektronická. Se spuštěním Programu Antivirus by měla být spuštěna též webová aplikace pro příjem žádostí.

Další (podrobnější) informace

Podrobné informace (metodika) Programu Antivirus nebyly k dnešnímu dni (01.04.2020) stále v plném rozsahu zveřejněny.

Stejně jak v předchozích dnech probíhal dynamický vývoj návrhů MPSV a vlády, nemůžeme ani nyní zcela vyloučit změny informací uvedených výše.

Nezbývá než bedlivě sledovat další vývoj, což pro Vás budeme i nadále činit.

Rádi Vám pomůžeme při sestavování žádostí a dalších podání.

Rovněž se na nás neváhejte obrátit v případě nejasností nebo dotazů. Věříme, že společně se nám podaří současnou nepříznivou situaci překonat.

Tým WTS Alfery