Blog

News 7/2018

Novela zákona o DPH od roku 2019

Ministerstvo financí připravilo velkou novela zákona o DPH, která by měla být účinná od roku 2019 (s určitými výjimkami). Návrh novely předložila vláda dolní komoře Parlamentu v červnu 2018. Poslanecká sněmovna se návrhem teprve začala zabývat, novela proto může doznat značných úprav. Již nyní bychom ale rádi upozornili na některé připravované změny.

Poukazy

V lednu 2019 vstoupí v účinnost evropská směrnice č. 2016/1065. Na jejím základě jsou členské státy EU povinny sjednotit pravidla při vydávání a uplatnění poukazů (voucherů). Jejich základní rozlišení bude na jednoúčelové a víceúčelové. Za jednoúčelové poukazy budou považovány vouchery na předem dostatečně známé plnění (sazba a místo dodání předmětného plnění). Ostatní poukazy budou víceúčelové. V případě jednoúčelového poukazu se bude jeho převod považovat za dodání zboží nebo poskytnutí služby s tím, že při jeho uplatnění již dodání zboží, resp. poskytnutí služby nebude předmětem daně. V případě víceúčelových poukazů se bude postupovat přesně naopak.

Zákaz aplikovat DPH na nájem staveb určených pro bydlení

V současné době se plátce DPH může rozhodnout, že bude nájem nemovité věci pro jiného plátce zdaňovat. Nově nebude zdanění nájmu možné u staveb, které jsou určeny pro trvalé bydlení. V důsledku toho nebude pronajímatel oprávněn nárokovat související odpočty DPH. Byl-li nárok na odpočet uplatněn v minulosti, bude třeba provést jeho úpravu, tedy de facto jeho poměrné vrácení. Tato změna by ovšem měla být účinná až od roku 2021.

Úprava odpočtu v případě oprav nemovitostí

Úprava odpočtu DPH by se měla provádět nejen v případě technického zhodnocení, ale také u oprav nemovitých věcí. Plátce, který provede opravu nemovitosti v hodnotě nad 200 000 Kč bez DPH, bude povinen sledovat, zda ve lhůtě 10 let od provedení opravy nedojde k osvobozenému prodeji nemovitosti. Pokud ano, bude třeba vrátit část původně uplatněného odpočtu DPH.

Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu

Vystavovatelům daňových dokladů má novela uložit novou povinnost. Plátce daně bude muset vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu, a to ve lhůtě pro jeho vystavení. V případě pochybností, zda tuto povinnost plátce plní, mu bude moci správce daně uložit zvláštní záznamní povinnost.

Doručování dobropisů

Pozitivní dopad by mohla mít shora uvedená povinnost pro vystavovatele opravných daňových dokladů. Podle návrhu bude totiž možné dobropis zahrnout do přiznání k DPH již v tom období, ve kterém ho plátce odeslal svému odběrateli, pokud tím vynaložil nezbytné úsilí k jeho doručení. V současnosti si totiž plátce může snížit DPH na výstupu až poté, co jeho zákazník dobropis obdrží.

Nová náležitost u opravných daňových dokladů

Novou povinnou náležitostí dobropisů i vrubopisů má být datum uskutečnění zdanitelného plnění. Tím by mělo být datum provedení opravy. V současné době totiž dochází k častým nesouladům mezi odběrateli a dodavateli při vykazování opravných daňových dokladů v kontrolním hlášení. 

Uplatnění odpočtu před registrací k DPH

Podle aktuální úpravy může osoba, která se stane plátcem DPH, ve svém prvním přiznání uplatnit nárok na odpočet DPH u nákladů vynaložených v období 12 měsíců, než se stala plátcem. Podle novely by mělo být možné u dlouhodobých investic uplatnit nárok na odpočet za období pěti let před registrací.

Zdanění dodání zboží s montáží osobou neusazenou v ČR

Změna zdanění se týká situace, kdy jsou dodavatel i odběratel plátci DPH a dodavatel je současně osobou neusazenou v ČR. Podle současných pravidel je uvedené dodání zboží s montáží předmětem samovyměření odběratelem. Podle návrhu novely bude dodavatel povinen takové plnění fakturovat s českou DPH.

Zdanění přeshraničních elektronických služeb malého rozsahu

Novela by měla přinést zjednodušení zdanění přeshraničních elektronických služeb, jejichž hodnota za rok nepřesáhne 10 000 EUR. V takovém případě by se měly zdaňovat v členském státě usazení dodavatele. V současné době se takové elektronické služby zdaňují v členském státě jejich příjemce.

Vystavování dokladů za elektronické služby v rámci MOSS

Tato pozitivní změna se bude týkat poskytovatelů elektronických služeb, kteří využívají institut jednoho správního místa (Mini-One-Stop-Shop, zkráceně MOSS). Tito poskytovatelé se při vystavování daňových dokladů budou řídit pouze pravidly státu, ve kterém jsou k MOSS registrováni. To znamená, že již nebudou muset sledovat právní úpravu každého členského státu spotřeby elektronické služby.