Blog

News 5/2019

První návrh zákona o digitální dani

Již několik let se diskutuje o možnosti zavedení tzv. digitální daně. Ta by měla dopadnout na nadnárodní giganty jako jsou Google, Facebook nebo Apple, kteří nemají v tuzemsku sídlo ani pobočku, ale přitom generují značné zisky z poskytování svých služeb.

V průběhu léta představilo ministerstvo financí odborné veřejnosti první návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb. V rámci proběhlého připomínkového řízení byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů. Konečná podoba zákona se tedy může významně odlišovat.

Pojďme si nyní představit základní parametry úplně nové daně, která by měla ročně přinést do státního rozpočtu 2,4 až 6,6 miliard Kč.

Koho se bude digitální daň týkat?

Dani by měly podléhat subjekty splňující tyto dvě podmínky:

  1. společnost patří do skupiny s konsolidovaným obratem vyšším než 750 miliónů eur a současně
  2. úhrn úplat za poskytnuté zdanitelné služby na území České republiky přesáhne 50 miliónů Kč.

Limit 750 miliónů eur představuje celkový obrat skupiny bez ohledu na to, z čeho je generován. Nemusí se tedy jednat výhradně o digitální služby.

Čeho by se měla daň týkat?

Daň by se měla vztahovat na příjmy z vybraných digitálních služeb, jež budou poskytnuty za úplatu na území České republiky. Vybranými digitálními službami jsou:

  1. provedení cílené reklamní kampaně na internetu,
  2. využití mnohostranného digitálního rozhraní (webová stránka nebo mobilní aplikace) a
  3. prodej dat o uživatelích.

Jaký bude základ a sazba daně?

Sazba daně má činit 7 %. Daň má být placena formou měsíčních záloh ve výši dvanáctiny daně za předchozí rok.

Základ daně budou tvořit tržby za uvedené digitální služby, jež budou připadat na české uživatele. Příslušnost uživatelů by se měla určovat podle místa registrace IP adresy počítače nebo mobilního telefonu. Pro zdanění tedy nebude podstatné sídlo příjemce digitální služby.

Jak bude digitální daň spravována?

Zdaňovacím obdobím bude kalendářní rok. Prvním zdaňovacím obdobím by měl být rok 2020, přičemž se budou zdaňovat pouze služby poskytnuté po nabytí účinnosti zákona. Ta se očekává v polovině roku 2020.

Daňové přiznání bude třeba podat do konce března následujícího roku. Lhůtu pro podání daňového přiznání nebude možné prodloužit.

Správcem digitální daně má být Specializovaný finanční úřad, který má v současné době na starosti největší daňové subjekty.