Blog

News 3/2017

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ačkoliv zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nabyl účinnosti teprve před 3 lety, vyžádal si již několik zásadních novel. Mnohé již byly vyhlášeny ve sbírce listin, některé již nabyly účinnosti, jiné mají účinnost odloženu do budoucna. Přehled některých důležitých změn NOZ přinášíme v tomto vydání news.

Před koncem roku 2016 byla schválena rozsáhlá novela NOZ. Vyhlášena byla ve sbírce listin jako zákon č. 460 ze dne 14. prosince 2016. Účinnosti budou její jednotlivá ustanovení nabývat postupně. Přinese mimo jiné následující změny:

Novela Účinnost od
Forma plné moci 28.2.2017
Snížení maximální kauce při nájmu bytu ze šestinásobku na trojnásobek nájemného 28.2.2017
Předkupní právo při převodu spoluvlastnického podílu 1.1.2018
Možnost omezit svéprávnost až na dobu 5 let (dříve maximálně na 3 roky) 14.12.2016
Zavedení samostatné veřejné evidence svěřenských fondů rejstříkovým soudem 1.1.2018

K některým změnám uvádíme podrobnější poznámky:

Forma plné moci

Již od nabytí účinnosti NOZ byla často diskutovanou otázkou forma udělené plné moci. Ta měla dle původního znění NOZ mít stejnou formu jako úkon, pro nějž byla udělena. V případě, že muselo mít podle občanského zákoníku určité právní jednání (např. smlouva o založení společnosti) formu notářského zápisu, musela být i plná moc pro toto jednání udělena v podobě notářského zápisu.

Vzhledem k tomu, že takový požadavek byl nepraktický a zjevně nebyl záměrem zákonodárce, ustálila se v průběhu let praxe, kdy pro takový druh jednání postačovala plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zákonodárce následně reagoval na zmíněné připomínky a novelou upřesnil, že vyžaduje-li právní jednání formu veřejné listiny, postačí pro takové jednání plná moc udělená v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.

Návrat zákonného předkupního práva u nemovitostí

NOZ ve svém původním znění nepřevzal ustanovení o předkupním právu spoluvlastníků nemovitostí. Autoři NOZ zdůvodňovali vypuštění této úpravy posílením smluvní volnosti stran. Od 1.1.2018 se však ustanovení o předkupním právu spoluvlastníků vrací do NOZ.

Nově bude platit, že pokud bude spoluvlastník převádět spoluvlastnický podíl k nemovitosti, budou k němu mít ostatní spoluvlastníci předkupní právo. Výjimkou budou pouze převody osobám blízkým. Pokud dojde k porušení předkupního práva, může se spoluvlastník domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu převedení tohoto podílu za stejných podmínek, za nichž jej získal nabyvatel. V případě odmítnutí nabyvatelem se může spoluvlastník domáhat svého práva soudní cestou.

Veřejný rejstřík pro svěřenské fondy 

NOZ zavedl do českého právního řádu svěřenské fondy. Jsou charakteristické tím, že jsou osobami bez právní osobnosti a v současné době se nezapisují do žádného veřejného rejstříku. Tento stav se však má změnit k 1.1.2018.

Jako nezbytná podmínka pro vznik svěřenského fondu bude po 1.1.2018 zápis do evidence svěřenských fondů. Svěřenské fondy, které vznikly nebo vzniknou podle dříve platných pravidel, budou do rejstříku zapsány do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely. Pokud nebude návrh na zápis podán v uvedené lhůtě, správa svěřenského fondu zanikne.

Skutečnosti zapisované do evidence svěřenských fondů budou obdobné jako u nadací. Bude se jednat zejména o identifikační údaje svěřenského fondu, zakladatele svěřenského fondu, svěřenských správců a obmyšleného.