Blog

News 20/2020

Podzimní daňové úlevy v souvislosti s koronavirem

V návaznosti na přísná opatření přijatá v rámci nouzového stavu publikovalo Ministerstvo financí několik daňových úlev. Rádi bychom Vás s nimi stručně seznámili.

Daň z přidané hodnoty

Vybraným plátcům DPH se promíjí úrok z prodlení vzniklý za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020 (u měsíčních plátců), resp. za třetí čtvrtletí 2020 (u čtvrtletních plátců). K úhradě dlužné daně ovšem musí dojít nejpozději do konce roku 2020.

Současně je třeba v řádných lhůtách podávat přiznání k DPH i kontrolní hlášení, neboť k prominutí pokut za jejich opožděné podání nedochází.

Daň z příjmů právnických i fyzických osob

Níže uvedeným poplatníkům se promíjí zálohy na daň z příjmů se splatností 15. října 2020 a 15. prosince 2020.

Daň silniční

Dotčeným subjektům se promíjí veškeré zálohy na daň silniční se splatností v roce 2020.

Úlevy nejsou pro všechny

Shora uvedené daňové úlevy se týkají pouze subjektů, jejichž převažující část příjmů pochází ze zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy především o:

  • provozovatele restaurací a barů,
  • pořadatele koncertů, divadelních a filmových představení,
  • pořadatele kongresů a veletrhů,
  • provozovatele vnitřních sportovišť, posiloven
    a bazénů,
  • provozovatele zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, hradů a zámků.

Jak o úlevu požádat

Nárok na zmíněné úlevy prokáže daňový subjekt podáním oznámení svému finančnímu úřadu. Oznámení postačuje zaslat e-mailem.

Prominutí DPH při bezúplatném poskytnutí vybraného zboží

Ministerstvo financí dále rozhodlo o prominutí DPH při bezúplatném poskytnutí zboží, které se využije v boji proti šíření koronaviru. Jedná se například o testovací soupravy a diagnostické přístroje COVID-19, ochranné pomůcky (roušky, brýle, obličejové štíty, rukavice), plicní ventilátory nebo dezinfekční prostředky. Úplný přehled je uveden v příslušném rozhodnutí, jež bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 22/2020.

Poskytovatelům je současně zachován nárok na odpočet DPH z příslušných přijatých zdanitelných plnění. Prominutí se aplikuje v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Prominutí DPH při poskytnutí bezúplatného plnění vybraným subjektům

Ministerstvo financí rozhodlo také o prominutí DPH při poskytnutí bezúplatného plnění vybraným subjektům. Toto prominutí není vázáno na předmět, nýbrž na příjemce daru (bezúplatného plnění).

Prominutí se tedy vztahuje na bezúplatné dodání jakéhokoliv zboží nebo poskytnutí jakékoliv služby pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády ČR a zařízení sociálních služeb. Taktéž toto prominutí DPH lze využít v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Neváhejte se na nás prosím obrátit v případě nejasností nebo dalších dotazů.

Tým WTS Alfery