Blog

News 2/2019

Daňový balíček 2019

Minulý týden byl ve Sbírce zákonů publikován soubor novel daňových zákonů, označovaný jako tzv. daňový balíček.

Většina ustanovení nabývá účinnosti 1. dubna 2019, existuje ovšem několik významných výjimek.

Níže v textu bychom Vás rádi seznámili s podstatnými změnami, které daňový balíček přináší.

Novela zákona o DPH

Úprava odpočtu v případě oprav nemovitostí

Úprava odpočtu DPH se bude provádět nejen v případě technického zhodnocení, ale také u oprav nemovitých věcí. Plátce, který provede opravu nemovitosti v hodnotě nad 200 tis. Kč bez DPH, bude povinen sledovat, zda ve lhůtě 10 let od provedení opravy nedojde k osvobozenému prodeji nemovitosti. Pokud ano, bude třeba vrátit část původně uplatněného odpočtu DPH.

Povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu

Plátce bude povinen vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění, a to ve lhůtě pro jeho vystavení.

Doručování dobropisů

Pozitivní dopad bude mít shora uvedená povinnost pro vystavovatele opravných daňových dokladů. Podle novely bude totiž možné dobropis zahrnout do přiznání k DPH již v tom období, ve kterém ho plátce odeslal svému odběrateli, pokud tím vynaložil nezbytné úsilí k jeho doručení. V současnosti si totiž plátce může snížit DPH na výstupu až poté, co jeho zákazník dobropis obdrží.

DUZP u opravných daňových dokladů

Novou povinnou náležitostí dobropisů i vrubopisů je datum uskutečnění zdanitelného plnění. Jedná se o den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.

Nedobytné pohledávky

Dosud mohl věřitel provést opravu základu daně pouze v případě nedobytné pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení. Daňový balíček přináší nové možnosti, kdy lze provést opravu. Jedná se například o tyto situace:

  • Pohledávka je vymáhána v exekučním řízení nejméně 2 roky a dosud nebyla vymožena.
  • Exekuce byla zastavena pro nemajetnost dlužníka.
  • Dlužník zemřel a z dědického řízení je zřejmé, že pohledávka nebude uspokojena.

Zákaz aplikovat DPH na nájem bytů a rodinných domů

V současné době se plátce DPH může rozhodnout, že bude nájem nemovité věci pro jiného plátce zdaňovat. Nově nebude zdanění nájmu možné u staveb, které jsou určeny pro trvalé bydlení. V důsledku toho nebude pronajímatel oprávněn nárokovat související odpočty DPH. Byl-li nárok na odpočet uplatněn v minulosti, bude třeba provést jeho úpravu, tedy de facto jeho poměrné vrácení. Tato změna bude účinná až od roku 2021.

Poukazy

Poukazy se dělí na jednoúčelové a víceúčelové. Za jednoúčelové poukazy se považují vouchery na předem dostatečně známé plnění (sazba a místo plnění). Ostatní poukazy jsou víceúčelové. V případě jednoúčelového poukazu se jeho převod považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby s tím, že při jeho uplatnění již dodání zboží, resp. poskytnutí služby nebude předmětem daně. Uvedené ovšem neplatí, přijme-li poukaz jako úplatu třetí subjekt. V případě víceúčelových poukazů jejich převod není dodáním zboží/poskytnutím služby, tím je až jejich čerpání.

Jednatelé beze změny

Podle původního vládního návrhu měl být výkon funkce jednatele považován za ekonomickou činnost, která podléhá DPH. Schválený pozměňovací návrh ovšem stanoví, že ekonomickou činností není činnost osoby, která je zdaňována jako příjem ze závislé činnosti, což se týká kromě zaměstnanců právě jednatelů a dalších členů statutárních orgánů.

Další změny

Daňový balíček přináší spoustu dalších změn v oblasti DPH. Alespoň telegraficky bychom chtěli zmínit následující:

  • Rozšíření možnosti uplatnění odpočtu před registrací k DPH.
  • Zjednodušení zdanění přeshraničních elektronických služeb malého rozsahu.
  • Zavedení povinnosti uvádět v souhrnném hlášení přijetí zálohy před poskytnutím služby.
  • Změna ve zdanění dodání zboží s montáží osobou neusazenou v ČR.

Daň z příjmů a daňový řád

Daňový balíček přináší zejména implementaci EU směrnice 2016/1165 („ATAD“), kterou se stanoví následujících pět pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem:

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

Výpůjční náklady převyšujících související příjmy budou ve zdaňovacím období daňově uznatelné jen do výše 80 milionů korun nebo do částky odpovídající 30 % výsledku hospodaření před zdaněním, uplatněním úroků a odpisů, pokud bude takto stanovená částka vyšší. Výpůjční náklady přesahující tyto limity se budou považovat za daňově neuznatelné, bude je však možno případně odečíst v dalších obdobích.

Na rozdíl od testu nízké kapitalizace budou do nových pravidel spadat i půjčky od nespřízněných osob. Také definice výpůjčních nákladů bude významně širší, než jak ji známe z pravidel nízké kapitalizace. Do testu budou vstupovat například i kapitalizované úroky či kurzové rozdíly související s financováním.

Test nízké kapitalizace zůstává i nadále v platnosti, směrnice ATAD tedy zavádí v pořadí další pravidlo pro testování výpůjčních nákladů.

Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. exit tax)

Přemístění majetku bez změny vlastnictví bude od roku 2020 zdaněno, jako by šlo o prodej aktiv. Půjde například o situace, kdy česká společnost přemístí svá aktiva do své stálé provozovny v zahraničí, nebo o případy, kdy česká společnost změní svou daňovou rezidenci.

Základem daně z příjmů bude rozdíl mezi tržní cenou aktiv a jejich daňovou hodnotou. V určitých případech bude možné rozložit placení takto vzniklé daňové povinnosti do následujících pěti let.

Zdanění ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC ruling)

Česká společnost bude od roku 2019 povinna zahrnout do svého základu daně vybrané příjmy zahraniční společnosti, pokud zahraniční společnost bude považována za ovládanou společnost.

Ovládanou společností je taková společnost, na jejímž kapitálu se ať už přímo či nepřímo z více než 50 % podílí česká společnost, zároveň tato zahraniční společnost nevykovává žádnou podstatnou ekonomickou činnost a její daňová povinnost v zahraničí je nižší než polovina daňové povinnosti, jakou by tato společnost měla v případě zdanění dle českého daňového práva.

Česká mateřská společnost si bude moci proti své daňové povinnosti započíst daň, kterou ovládaná dceřiná společnost zaplatila z předmětných příjmů v zahraničí.

Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace – hybridní nesoulady

Toto pravidlo by se mělo od roku 2020 týkat takových přeshraničních transakcí, u kterých dochází k získání daňové výhody zejména díky tomu, že daňové systémy jednotlivých členských států nejsou harmonizovány. Hybridní nesoulady mají buď povahu tzv. dvojího odpočtu, kdy jedna částka snižuje základ daně ve více než jednom státě, nebo povahu tzv. odpočtu bez zahrnutí příjmu do základu daně, kdy k odpočtu od základu daně dochází v jednom státě, a zároveň v druhém státě není stejná částka zahrnuta do základu daně.

Zneužití práva (tzv. GAAR pravidlo proti zneužití)

Daňový balíček zakotví do daňového řádu obecné pravidlo proti zneužití práva. V praktické rovině by však nemělo jít o přelomové ustanovení, neboť zneužití práva bylo v České republice již v minulosti často judikováno Nejvyšším správním soudem.

V daňovém balíčku nalezneme kromě implementace směrnice ATAD i několik dalších významných změn, které dále uvádíme.

Odečet na výzkum a vývoj (VaV)

Dosavadní znění zákona o daních z příjmů ukládá poplatníkům daně povinnost vyhotovit a schválit projekt VaV před zahájením samotného výzkumu a vývoje. Daňový balíček umožňuje tuto povinnost splnit až ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ve kterém daňový poplatník chce odečet uplatnit.

Současně však daňový balíček podmiňuje možnost odečtu odečitatelné položky na VaV tím, že poplatník daně zašle na finanční úřad Oznámení o tom, že v rámci nového projektu VaV hodlá uplatnit odpočet od základu daně. Den podání Oznámení pak bude klíčový pro stanovení výše odpočtu, neboť do odečitatelné položky na VaV bude moci daňový poplatník zahrnout až náklady vzniklé po dni Oznámení.

Oznámení o příjmech osvobozených od srážkové daně

Český plátce daně, který vyplácí do zahraničí příjmy podléhající srážkové dani, bude muset ode dne účinnosti daňového balíčku měsíčně hlásit i ty příjmy, které jsou od srážkové daně osvobozené, nebo u kterých bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví, že z nich srážková daň vybrána nebude.  Může se jednat např. o úroky, podíly na zisku, dividendy nebo licenční poplatky.  Doposud se finančnímu úřadu hlásily jen ty příjmy podléhající srážkové dani, u kterých měl plátce daně skutečně povinnost daň srazit.

Oznamovací povinnosti nebudou podléhat jen měsíční příjmy do souhrnné výše 100 tis. Kč vyplácené jednomu příjemci (nerezidentovi).

Plátce daně bude moci finanční úřad požádat o zproštění povinnosti zasílat výše uvedené oznámení. V případě zájmu Vám s touto žádostí rádi pomůžeme.

Výdajové paušály pro podnikatele

Daňový balíček zavádí pro rok 2019 dříve platné limity pro uplatnění výdajových paušálů podnikatelů a fyzických osob majících příjmy z pronájmů. Výdajové paušály se opět budou počítat z maximálního limitu 2 mil. Kč za kalendářní rok, jako tomu bylo naposledy pro rok 2017. Rok 2018 tak prozatím zůstává jediným zdaňovacím obdobím, ve kterém se fyzické osoby musí spokojit s výdajovými paušály omezenými hranicí 1 mil. Kč.

Procentuální výše výdajových paušálů pro jednotlivé typy podnikatelů (40 %, 60 %, 80 %) a pronajímatele (30 %) zůstává stejná.