Blog

News 12/2020

Program Antivirus – nový režim C

Vážení čtenáři, 

rádi bychom Vás informovali, že v rámci cílené podpory podnikatelů jako další opatření pro kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s pandemií Covid-19 podepsal dne 19.06.2020 prezident ČR zákon upravující mj. prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Účinnost zákona, která je stanovena dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, se očekává v nejbližších dnech.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (režim C programu Antivirus)

Zmíněný zákon upravuje tzv. nový režim C programu Antivirus, který spočívá v dočasném prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro společnosti do 50 zaměstnanců.

Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.

Zásady a podmínky pro uplatnění nároku

I) Časové hledisko

Pojistné lze prominout za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.

II) Forma a způsob uplatnění nároku

Výhodou této kompenzace je snížená administrativní náročnost, když zaměstnavatel na rozdíl od uplatnění příspěvků v rámci Antivirus – režim A a Antivirus – režim B, nepodává žádnou žádost. K uplatnění nároku zaměstnavatel pouze v měsíčním přehledu Správě sociálního pojištění (tiskopis „Přehled o výši pojistného“) oznámí snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

III) Podmínky

Zaměstnavatelé musí splňovat podmínky nároku na prominutí pojistného. Splnění podmínek se posuzuje za každý měsíc zvlášť.

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže:

  • počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50;
  • počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020;
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020;
  • odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném – tedy řádné a včasné odvedení pojistného za zaměstnance;
  • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti dle § 120 zákona o zaměstnanosti schváleného vládou ČR. To znamená, že zaměstnavatel v kalendářním měsíci, za který uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z tzv. programu Antivirus, jehož platnost byla prodloužena do konce srpna.

Naopak nárok na prominutí pojistného mimo jiné nemá zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem (i) České republiky, nebo (ii) jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele postupem (výpočtem) stanoveným tímto zákonem.

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou poskytnuty detailní informace o režimu C programu Antivirus společně s praktickými příklady.

V případě dotazů je Vám rád kdykoliv k dispozici „Antivirový Team“ naší kanceláře.

Tým WTS Alfery, Alfery Hrdina Advokáti