Blog

News 12/2017

Jak na dárkové poukázky z pohledu DPH a EET

S účinností od 1. července 2017 bylo v zákoně o DPH novelizováno zdanění dárkových poukázek a voucherů, jak jsme Vás již informovali v News č. 9/2017. K této problematice následně finanční správa v červenci 2017 vydala upřesňující informace. Metodika EET do značné míry vychází z metodiky DPH, a proto je třeba u dárkových poukázek ve světle nových informací dobře nastavit nejen režim DPH, ale i vykazování v rámci EET.

DPH a Informace GFŘ

Nová právní úprava zpřesňuje pravidla, jak stanovit okamžik, kdy vzniká povinnost přiznat DPH z titulu přijaté úplaty před uskutečněním plnění. Povinnost přiznat DPH před uskutečněním zdanitelného plnění vzniká pouze, pokud jsou již k okamžiku přijetí úplaty přesně známy následující skutečnosti:

  • zboží či služba, které mají být dodány
  • sazba DPH
  • místo plnění.

Pokud při prodeji dárkových poukázek v okamžiku uskutečnění prodeje tyto skutečnosti nejsou známy, částka úplaty nepodléhá zdanění a DPH se uplatní až při skutečném čerpání poukázky. Až v tomto okamžiku totiž bude jasné, na jaké zboží či službu je poukaz použit a jaké sazbě DPH podléhá.

Informace GFŘ se snažila vypořádat zejména s výkladovými problémy ohledně vymezení zboží nebo služby, které lze na základě poukázky obdržet. Informace GFŘ obsahuje modelové příklady, z nichž například vyplynulo, že při prodeji poukázky na jakékoli zboží nebo služby v obchodě, kde lze zakoupit pouze zboží a služby podléhající stejné sazbě DPH, vzniká povinnost odvést DPH na výstupu již v okamžiku přijetí úplaty za takovou poukázku.

EET

Metodika EET přebírá u dárkových poukázek a voucherů optiku zákona o DPH, a proto se v rámci EET rozdílně vykazují tzv. jednoúčelové a tzv. víceúčelové poukázky.

U poukázek, kde jsou v době nákupu dostatečně známy výše uvedené atributy rozhodné pro přiznání poukázky z pohledu DPH, vstupují platby za tyto poukázky do EET pouze jednou, a to již v okamžiku nákupu poukázky (či dobití, nabití karty). Samotné použití poukázky či voucheru již do EET nevstupuje. Vykazování v EET tedy v tomto případě zcela zrcadlí postup z pohledu DPH.

Naopak tam, kde v okamžiku nákupu poukázky nejsou známy všechny skutečnosti nutné pro odvod DPH, jedná se o víceúčelové poukázky, které v EET vykazujeme dvakrát. Nejdříve v EET přiznáme nákup poukázky, posléze vykážeme její použití na konkrétní zboží či služby. Obě transakce se v EET nijak nepárují, ani na sebe neodkazují.  Na rozdíl od DPH tedy do EET vstupuje i nákup poukázky na předem dostatečně neurčené plnění. 

Vzhledem k tomu, že finanční správa ve své Informaci přehodnotila dříve deklarovaný přístup k některým dárkovým poukázkám, doporučujeme Vám věnovat zvýšenou pozornost nastavení odvodu DPH a evidence EET u dárkových poukázek.  V případě zájmu Vám v této oblasti rádi pomůžeme.