Blog

News 1/2018

Zpřísnění osvobození služeb přímo vázaných na vývoz či dovoz zboží od DPH

S novým rokem Generální finanční ředitelství uveřejnilo informaci k uplatňování DPH při osvobození poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží ve smyslu § 69 zákona o DPH. Informace byla vydána v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. června 2017 ve věci C-288/16 L. Č. Soudní dvůr rozhodoval o situaci, kdy vývozce zboží pověřil dopravce, aby zajistil přepravu zboží do třetí země, dopravce však nedisponoval dostatečnou kapacitou. Dohodl se proto se svým subdodavatelem (dopravcem), že danou přepravu do třetí země uskuteční on.

Český zákon o DPH již dlouho stanovuje, že při vývozu a dovozu zboží je osvobozeno od daně poskytnutí přepravy zboží a služeb přímo vázaných na vývoz či dovoz zboží, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

Mezi služby přímo vázané na dovoz či vývoz řadíme ty, které jsou objektivně vyvolány z důvodu uskutečnění dovozu nebo vývozu zboží a přispívají k jejich skutečné realizaci. Informace zde hovoří o tzv. podmínce vazby. Může to být například vykládka či služby celního deklaranta.

Samotná přímá vazba služeb na realizaci vývozu či dovozu však nestačí pro aplikaci osvobození od DPH. Druhým podstatným kritériem je poskytnutí této služby přímo, a to dovozci, vývozci, odesílateli nebo příjemci zboží. Jde zde o tzv. podmínku způsobu vazby.

NEWS 3/2017 Přímo vázanou službou se tak rozumí služba, která je objektivně vyvolána z důvodu uskutečnění dovozu nebo vývozu zboží a přispívá k jejich skutečné realizaci (podmínka vazby) a současně je tato služba přímo poskytnuta vývozci, dovozci, odesílatelovi nebo příjemci (podmínka způsobu vazby). V předmětném rozsudku totiž subdodavateli nebyla přiznána možnost osvobození v souvislosti s přepravou vázanou na vývoz zboží, neboť byla porušena podmínka způsobu vazby. Subdodavatel, který přepravu zboží uskutečnil, ji měl zatížit DPH.

Pro úplnost dodáváme, že nadále zůstává osvobození od daně při poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží podle § 69 odst. 2 zákona o DPH, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, a to bez nutnosti přímé vazby, tj. smluvního vztahu mezi poskytovatelem a dovozcem nebo příjemcem zboží.

Zpřísněný výklad týkající se služeb přímo vázaných na dovoz či vývoz zboží bude ze strany české finanční správy uplatňován od 1. března 2018. Doporučujeme proto zkontrolovat dodavatelsko-odběratelské vztahy v souvislosti s dovozem či vývozem zboží.