Disclaimer

Prohlášení

Tento e-mail je určen pouze pro adresáta/y a může mít důvěrný a/nebo právem chráněný obsah. Nedovolené kopírování či jiné šíření obsahu a/nebo příloh tohoto e-mailu nebo jiné využití informací nebo jednání v důvěře v obsažené informace není třetím osobám mimo uvedeného příjemce dovoleno. Pokud jste obdrželi tuto zprávu omylem, informujte prosím odesílatele, odstraňte ji ze svého systému a zamezte, aby se dostala do dispozice dalších osob. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.

Obsahem tohoto emailu není udělen souhlas ani slib k uzavření jakékoliv smlouvy či učinění jakéhokoliv právního jednání. Pokud nebylo stanoveno nebo ujednáno jinak, musí být právní jednání učiněno v písemné a listinné formě. Přijetí případné nabídky na uzavření smlouvy s dodatkem či odchylkou je vyloučeno.

Disclaimer

This e-mail is intended only for the addressee/s and may have confidential and/or legally protected content. Unauthorised copying or other distribution of the content and/or the attachments to this e-mail or any other use or action based upon the information contained herein by parties other than the intended recipient is not permitted. If you have received this message in error, please inform the sender, delete it from your system and prevent it falling into others’ hands. The improper treatment of information received may put you at risk of legal sanction.

The contents of this e-mail do not represent any undertaking to conduct or approval of any legal act or agreement. Unless otherwise stated or agreed, legal acts may only be considered to have occurred if stated in writing. No acceptance of any contractual offer with any addition or deviation may be assumed.

Disclaimer

Diese E-Mail ist lediglich für den/die Empfänger bestimmt und kann vertraulichen und/oder rechtlich geschützten Inhalt haben. Unerlaubtes Kopieren oder andere Weitergabe des Inhalts und/oder der Anlagen bzw. sonstige Nutzung der Informationen oder Handeln im Glauben in die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen ist Dritten außer dem vorgenannten Empfänger nicht erlaubt. Sofern Sie diese E-Mail durch ein Versehen erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender, löschen Sie die E-Mail aus Ihrem System und verhindern Sie, dass sie in die Verfügung weiterer Personen fällt. Durch Verfügung über unbefugterweise erlangte Informationen setzen Sie sich dem Risiko rechtlicher Sanktionen aus.

Durch den Inhalt dieser E-Mail wird keine Zustimmung zum Abschluss eines Vertrags oder Vornahme einer Rechtshandlung oder deren Zusage erteilt. Sofern nicht anders festgesetzt oder vereinbart wurde, sind Rechtshandlungen in Schrift- und Papierform vorzunehmen. Die Annahme eines etwaigen Vertragsangebots mit einem Zusatz oder einer Abweichung ist ausgeschlossen.